Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN WOORDJE VOORAF.

Uitgenoodigd door het bestuur der christelijke werkliedenvereenigirg Patrimonium, afdeeling Goes, om in de vergadering harer leden eene voordracht te houden, mocht ik dit verzoek niet afslaan. Immers de gelegenheid om eens met de ouders onzer leerlingen over opvoeding te spreken, doot zich zoo zelden voor, dat men ze niet ongebruikt voorbij mag laten gaan, als ze zich aanbiedt. Wel kwam mijn jeugdige leeftijd mij nog als een bezwaar voor, maar toen dacht ik aan een woord van den Prediker, ons nog kort geleden herinnerd door den grqzen Voorzitter onzer vereeniging voor christelijke onderwijzers en onderwijzeressen; n.1. aan Prediker 11 vs. 6: „Zaai uw zaad in den morgenstond en trek uwe hand des avonds niet af, want gij weet niet wat recht wezen zal, of dit, of dat, of dat die beiden te zamen goed zijn zullen." Welnu, ik heb in gehoorzaamheid aan dit woord gezaaid en op. verzoek dergenen, die mij dit woord den 16en October hoorden voorlezen, verschijnt het nu in druk, met de bede, dat het God behage, deze zaadkorrels te willen zegenen. Goes, November 1884. De Schrijver.

Sluiten