Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarde Hoorders!

Niet gewoon voor volwassenen op te treden, kan het voor mg niet anders dan moeilijk zijn om in uw midden te spreken. Daarbij komt dat de zaken, die u het meest aantrekken tamelijk wel buiten nrijn bereik liggen, 'k Stel mij toch voor, dat eene vereeniging van werklieden het liefst zaken behandelt, die haar dieper blik doen werpen in de arbeiderskwestie; dat dus eene lezing over de verhouding van kapitaal en arbeid, of over de rechten van den werkman, ot over vrouwen- en kinderarbeid wel belangstellende ooren zou vinden. Maar helaas I aan zulke onderwerpen kan en mag ik mij niet wagen; ik hoor daarvan tusschen de schoolmuren niets, en de weinige uurtjes, die mij buiten de school resten zgn op zijn best voldoende om van zulke zaken, door anderen behandeld, even notitie te nemen ; maarniet om ze te verwerken. Toch heb ik op mijne manier ook wel eens over de sociale kwestie nagedacht, en het komt mij voor, dat de werklieden zelf nog heel wat kunnen doen om hun stand weer meer in eere te brengen. Dit toch acht ik eene der belangrijkste hinderpalen voor de ontwikkeling der werklieden partij, dat de arbeid, de handenarbeid hunner leden, niet genoegzaam gewaardeerd wordt. Wat is hiertegen te doen? De overige leden der maatschappij door lange redevoeringen overtuigen van het nuttige in den handenarbeid"? Ik vrees, dat het weinig zal baten. Mijns inziens kunnen de werklieden niet beter doen dan door hun geheele gedrag achting afdwingen, zelfs daar, waar men niet geneigd schijnt, die te willen verleenen.' Dit is voorwaar geen gemakkelijke taak, want dien ouden stam te buigen valt niet gemakkelijk. Welnu! vindt gij het te moeilijk om bij den tegenwoordig levenden werkliedenstand alles te verbeteren, wat naar uwe meening verbetering behoeft? Dan wil ik het U gaarne gemakkelijker maken, begin dan met de kinderen der werklieden ; wel zijn we de meening niet toegedaan, dat dit wit papier is, waar men nog op schrijven kan, wat men wil; integendeel, niet alleen de Schritt, maar ook de ervaring leert ons, dat er in die jeugdige harttjes heel wat booze dingen huizen en ik geloof, dat zelfs J. J. Rousseau overtuigd geweest zou zgn van het bestaan der erfzonde, indien hg

Sluiten