Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne kinderen bij zich had gehouden in plaats van ze zonder herkenningsteeken aan een vondelingenhuis toe te vertrouwen. Maar toch weten we, dat onze kinderen jonge takjes zijn en dat het nog altijd waarheid is:

Vriend ! zijt ge wijs Buig jeugdig rijs; Want de oude stam Is al te stram.

Zoo Ge uwe kinderen goed opvoedt, hebt ge een drievoudig voordeel. Vooreerst zult Ge zelf, zoo God u 't leven spaart, de vruchten er van plukken, als Ge zien moogt, dat uwe kinderen het rechte pad betreden. Voorts zult Ge daardoor een voorbeeld geven aan hen, die meer met aardsche goederen zijn bedeeld, en bij wie, helaas! de opvoeding der kinderen vaak zoo ontzaggelijk veel te wenschen overlaat, en eindelijk zullen zoodoende uwe kinderen later in staat zijn, de achting voor hun werk en hun stand af te persen, die men u geweigerd heeft. Daarom geachte vrienden ! dacht het mij goed heden avond eenige oogenblikken te spreken over de vermaning van den wijzen koning Salomo, die we vinden in Spreuken 22: 6. ‚ÄěLeert den jongen de eerste beginselen naar den eisch zijns wegs, als hq ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken."

Maar verlangt nu niet van mij, dat ik deze vermaning, dit gebod van den Spreukendichter in al zijne lengte en breedte zal uitwerken; want eigenlijk gezegd, hebben we hier te doen met een bevel, waar heel de opvoedkunde voor noodig is, om na te gaan, wat dit woord in zich sluit. We wenschen dan ook niet eene verhandeling of verklaring van dit woord te geven, maar willen alleen naar aanleiding ervan enkele punten aanstippen.

Daarom willen we trachten aan te wijzen:

1. Wie het zqn, die onderricht moeten ontvangen;

2. Wat hun moet onderwezen worden.

3. Wanneer het hun moet verschaft worden.

4. Hoe het moet gegeven worden, en

5. Welke heerlijke belofte aan de vervulling van dezen plicht verbonden is.

Wie zijn het, die onderwezen, die geleerd moeten worden? De jongen, dat is onze kinderen.

Maar wat wil dat zeggen: onze kinderen? In het dagelijksch leven kan men daarop verschillende antwoorden vernemen, niet zoo zeer, als we alleen letten op hetgeen de menschen zeggen, maar vooral door te zien op hunne daden en handelwijze. Dan zullen we

Sluiten