Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in hunne jeugd moeten leeren ; en 'kweet het zeker, zij zullen later geen spijt hebben van de opofferingen, die zij zich getroost hebben.

Vervolgens zegt het woord van den Spreukendichter ons ook, hoe dit onderwijs moet gegeven worden, n. 1. naar den eisch zijns wegs. Dat de weg, de neiging, de lust van een kind vaak een geheel andere is dan die van ouderen van dagen, daarop wordt, helaas! niet altijd gelet De wijze Koning schijnt er wel op gelet te hebben, vandaar dat hij deze voorwaarde er met nadruk aan toevoegt.

En onzes inziens terecht; wie kinderen opvoedt, moet er zqne hoofdstudie van maken, om te weten te komen, wat de eisch huns wegs is. Onmogelijk is het, dit in alle bijzonderheden hier te beschrijven, vooreerst toch zou dit opstel dan uitgebreid worden tot een boek over opvoedkunde, en ten tweede kan ieder vader en moeder, en ook ieder predikant op de cathechesatie, evenals ieder onderwijzer in de school het voor elk kind persoonlijk pas weten, wat voor dezen kweekeling noodig is, wanneer hij oplettend het karakter gadeslaat; terwijl toch het eene kind in tranen uitbarst, als het maar denkt, dat vader boos is, zijn er anderen, die eerst door de roede tot gehoorzaamheid gebracht kunnen worden. In 't algemeen is de weg om aan de vermaning van Salomo te voldoen dus deze: eerst onderzoeken, hoe de weg van uw kind loopt en welke behandeling het vereischt; en dan de beste middelen opspeuren om hieraan te voldoen.

Wat dit laatste betreft kan de Heere Jezus tijdens zijne omwandeling op aarde ons menigmaal tot voorbeeld strekken. Wel heeft Hq niet bepaald kinderen onderwezen en daardoor opgevoed; maar toch, de verschillende menschen, waarmede Hij in aanraking kwam, waren over 't geheel zoo weinig ontwikkeld en zoo onbekend met de beteekenis van zijne komst in 't vleesch, dat we niet te veel zeggen door ze in dit opzicht groote kinderen te noemen. Welnu, gaat dan het onderwijs van den Heere na, ziet hoe Hij met zijne leerlingen handelde en in vele gevallen zal u het pad gewezen zijn om ook met uwe kinderen naar den eisch huns wegs om te gaan. Wilt ge enkele voorbeelden ? Gaarne geef ik ze u. Vooreerst leer van den grooten Leermeester om zoo veel hetu maar mogelijk is uwe kinderen in Gods vrqe natuur te onderrichten.

Als ge zelf eens met hen gaat wandelen, hebben ze lucht en beweging, en ze zijn bewaard voor den omgang met vaak zeer verkeerde elementen. En als ge dan met hen op den weg zijt, geeft hun dali al spelende gelegenheidsonderwijs. Ziet ge de leliƫn des velds, vertelt hun maar vast, wat onze Heiland zijnen discipelen daarover vertelde; gaat ge door het gezaaide, of vliegt er een hoop musschen bjj uwe

Sluiten