Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nadering uit een korenveld, weer hebt ge stof tot spreken. Begint de avond te dalen en komen de sterren te voorschijn, onmiddelijk herinneren zij u aan Abraham's nageslacht en hebt ge gelegenheid om uwe kinderen te leeren hoe vreeselijk het is een jood te verachten of te bespotten. En zoo ge hiermee de proef wilt nemen, ik weet zeker, dat van de 100 vaders, die thuis den kindertoon niet kunnen treffen, er 90 zijn, die het buiten spoedig leeren; de natuur zelf zal er toe meewerken.

Leer ook van den Heiland om zooveel mogelijk bij uw onderricht van aanschouwing uit te gaan. Wanneer zijne discipelen Hem vragen, wie toch wel de meeste is in het Koninkrijk der Hemelen, dan houdt Hij geen lang betoog of wijsgeerige redeneering, neen Hij laat het hun zien. Hij zet een kindeke in het midden van hen, en zegt, „zoo ge niet wordt als dit kind, ge zult het Koningrijk Gods niet zien". Wanneer men Hem vraagt, of het geoorloofd is den keizer schatting te betalen; dan heet het: „toont mij een penning."

Hebt ge kinderen, die wat moeilijk van begrip zijn, leert deze twee dingen van onzen Heiland: lo. een onuitputtelijk geduld te hebben; 2o. de zaken op verschillende wijzen voor te stellen. Hoe menigmaal had Hij het zijnen discipelen niet trachten duidelijk te maken, dat zijn koninkrijk niet van deze wereld was, en zelfs toen Hij op het punt was om deze aarde te verlaten, vroegen ze Hem nog: „Heere zult Gij in dezen tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten ?» Maar de Heere bleef geduldig en hield niet op met zijn onderwijs.

En als Hij met de Samaritaansche vrouw sprak, en zij maar niet begreep, wat Hij haar aan het verstand wilde brengen, dan werd de Heiland niet ongeduldig, maar dan begon hij weer op een geheel andere wijze door tot haar te zeggen: „Roep uw man!" totdat zij eindelijk begreep, dat Jezus de Messias was.

Klaagt ge misschien, dat uwe kinderen zooveel, wat ge hen leeren wilt, maar volstrekt niet begrijpen, of maar half vatten, leert dan van den Heere Jezus, dat dit ook niet altijd kan en niet altijd noodig is. Immers hoe menigmaal besloot Hij zijne redenen niet met een woord als dit: „Wie het vatten kan, die vatte het". „Wie ooren heeft om te hooren, die hoore", of „Gij zult het na dezen verstaan". Dan wist de Heere het, dat niet allen hem hadden gevat, dat ze het niet hadden verstaan, en toch had Hij het hun verteld. Waarom? omdat Hij wist, dat het, evenals het tarwegraan, in de aarde zou vallen en sterven, om dan later, veel later soms vrucht te dragen. Laat dit dan Uw troost zijn, als de kinderen de volle beteekenis uwer woor-

Sluiten