Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den niet vatten, dat wellicht later hun duidelijk zal worden, wat ze nu reeds weten, al is het soms alleen maar werktuigelijk weten. En zoo zouden we kunnen voortgaan om U op 's Heilands voorbeeld te wijzen, maar we meenen, dat het aangevoerde voldoende is om u op te wekken, om, zoo Ge het niet reeds deedt, den Bijbel ook te gebruiken als leerboek der opvoedkunde.

Eindeüjk rest mij nog u te wijzen op de heerlijke belofte aan deze vermaning verbonden.

Welk vader en moeder, die zelf den Heere Jezus heeft leeren kennen als zijn' Heiland en Zaligmaker, wenscht niet, dat zijne kinderen hetzelfde pad zullen betreden? Wie hoopt niet, dat lhj eens voor God zal kunnen verschijnen met de woorden: „Zie hier mij, Heere! en de kinderen, <he Gij mij gegeven hebt" ? Welnu, wie het einde wil moet ook de middelen willen. Wenscht Gij, ouders in ons midden, dat Uwe kinderen, als zij oud geworden zqn niet zullen afwijken van het rechte pad! dan moet gij hen ook onderwijzen, doen en helpen onderwijzen in de eerste beginselen; dat moet ge doen terwijl zij nog jong zijn, maar vooral moet ge het doen naar den eisch huns wegs. God heeft zijne beloften gegeven, de Onveranderlijke, die niet liegen kan, heeft het door zü>' knecht laten bekendmaken, Hem zal het niet berouwen; Hij zal u zegenen en Uwe kinderen zegenen, zoo Ge U houdt aan Zqn Woord en Zqn beveL * Vaders in ons midden, wilt Ge meehelpen om de sociale kwestie op te lossen, begint van huis uit; begint met uwe kinderen, pleit daarbij op de vele beloften door God in Zijn woord voor Uw zaad gegeven en ook op deze, die we heden avond kortelijk mochten bespreken: „Leert den jongen de eerste beginselen naar den eisch zijns wegs, als hij ook oud geworden zal zijn, zal hij daarvan niet afwijken.

Ik heb gezegd.

Sluiten