Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDEND WOORD.

Op gansch andere wijze dan de vroegere ontstond deze Samenspraak. Wat er oorsprong aan gaf, behoef ik niet mede te deelen. De Samenspraak is er en — daarmede uit 1

Ik heb geteehend, zoo goed het mij doenlijk was en die ooit in natura een tafereeltje als het hier gepenseelde aanschouwd hebben, kunnen beoordeelen, of ik vreeselijk ver van een zeker origineel ben gebleven.

Men bedenke echter, dat ik in de schilderkunst nog verre beneden een adspirant-dilettant sta.

Ik maakte een schetsjen voor dezen keer om mijnen jongelingen aanschouwelijk te maken, hoe leelijk het twisten in H algemeen is; doch nog meer om hun voor oogen te stellen, hoe akelig het is, wanneer zij zulks doen, die bekend staan als personen, welke zich door den Bijbel willen laten leiden.

Mochten zij, die nu jongelingen zijn, zich scharen om den Bijbel, welke Gods Woord is en ze alzoo de belijdenis der vaderen niet verachten maar hoog in eere houden, opdat groot en klein, arm en rijk, geleerd en ongeleerd te weten komen, dat althans de jongeling geen geringen afkeer heeft van onbybelsche dolingen, waarvan twistziekte ongetwijfeld eene der kolossaalste is.

Helpe daartoe deze nieuwe gravure op mijne oude prent een handje mee.

RHYMING FANCY.

Sluiten