Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geachte Lezers 1

Dewijl de eerste oplage, groot 2000 exemplaren, spoedig is uitverkocht en nieuwe aanvragen ons werden toegezonden, gevoelde ik mij gedrongen eené nog grootere oplage te laten drukken. Het is mij kennelijk geworden, zoowel door de wijze waarop ze zijn verspreid, als door de blijdschap, welke de lezers hierin hebben ondervonden, dat de Heere in dit eenvoudige verhaal, komende uit de hand van een ongeleerde, Zijn overvloedige gunst uit Sion heeft willen betoonen. Ja, dat Hij Zijn naam hierin heeft willen stellen als een olie, uitgestort ter gedaohtenis, waardoor alle oprechten Hem liefhebben. Ziet dan hier beminde lezers, eene tweede druk. Neemt het met vertrouwen aan, van een die niet alleen van mededeeling, maar ook bij eigen ondervinding, uit haar mond de waarheid heeft geschreven. Zjjn mij eenige woorden ontgaan, het is mij moeiefijk deze bij eene tweede druk in te voegen, wegens de verspreidde boekjes. Ik heb het sleohts van eenige spelfouten gezuiverd, welke er door gebrek aan tijd waren ingebleven. Ook dacht ik, het zal zoo erg niet hinderen voor hen, die Jezus liefde willen vermelden, smeer dan den wijn" Hoogl. 1 : 4. Verder heb ik, voor zoo ver het mijne woorden waren, een paar zinnen omgekeerd. Ook heb ik op bladz. 19 reg. 5 de woorden ingevoegd: »Die mij zal schamen voor de menschen, die zal ik schamen voor mijn vader." Dit zjjn haar eigen' woorden, en waren mij ontgleden. Zoo heb ik ook met het oog op kinderen, haar woorden «mensch, huilt toch niet," veranderd in: moeder weent toch niet. Niemand zal dit hinderen!

Overigens wil ik de lezers indachtig maken, dat bij deze tweede, en, zoo noodig, volgende drukken slechts 1/5 gedeelte der winst voor de kinderen onzer zondagsschool wordt afgezonderd, om hén door grootere prijsjes naar leerzaamheid te beloonen, zijnde ons loon voor verspreiding van dit liefdewerk. Het overige 4/5 deel komt ten goede van de Chr. Ger. Zending onder de Heidenen. Van dit doel hebben wij kennis gegeven aan den Zendings-Director, den WelEerw. Heer J. H. Donner te Leiden. ZEerw. heeft zich bereid verklaard de door ons hem toegezonden gelden in een Christelijk blad te verantwoorden.

Dat deze heilrijke mededeeling van 's Heeren goedertierenheid, tot Zijn eer, tot zaligheid van velen, ja ook tot uitbreiding van Oods koninkrijk onder de Heidenen, van velen mocht worden gelezen, is mijn wensch en bede.

DE SCHRIJVER.

Prijs 124 Cent per stuk.

N.B. Tot het houdenQtótrr"ptrsQ|pede administratie worden de bestellingen bij den scjuaver mgewdSikt-

Sluiten