Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beminde Kinderen!

Door toegenegenheid en belangstelling in het heil uwer onsterfelijke ziel, bied ik u dit boekje aan. Ik vertrouw ook dat ge het met aandacht zult lezen, 't Is een kort verhaaltje van een jeugdig meisje in onze gemeente. Zij heeft in haar jonge dagen den Heere gezocht en is nu reeds zalig afgestorven.

Hoe ik tot het schrijven van dit boekske ben gekomen, wil ik u eenvoudig mededeelen. Terwijl ik met den vader van onze ontslapene Marie, want zoo werd zij genaamd, mij na den godsdienstoefening nog een oogenblik in het kerkgebouw ophield en wij samen spraken over Gods ondoorgrondelijke en verrassende liefde aan zijn dochtertje bewezen, openbaarde mij den vader, dat hij, opdat de nagedachte van 's Heeren werk niet zon verloren gaan, hetzelve gaarne zou willen ter schrift stellen, om hierdoor Gods naam te verhoogen en zijn volk te verblijden. Als hij mij zijne onbekwaamheid in dezen te kennen gaf, bood ik hem in dit liefdewerk mijne hulp aan. Menigmaal was de begeerte bij mij opgekomen, om een werkje voor kinderen te schrijven en hunne jeugdige zielen tot den Heere en zijnen dienst te trekken.

Schuchterheid hield mij echter tot dusverre terug, daar wij toch in al ons doen, inzonderheid op dit terrein, 's Heeren goedkeuring in ons moeten bewust zijn, zal het voor den lezer tot een zegen Strekken.

Dezen wenk des Heeren ziende, deed mij terstond de pen opnemen, ziende over alle onbekwaamheid heen, wetende, dat de Heere door eenen linkschen Ehud Eglon den koning der Moabiten heeft gedood. Daarom van mij zeiven afziende, zal ik het zaad des woords maar strooien, opdat Hij het doe ontkiemen in der kinderen harten, en ik zal doen, wat mijn hand vindt om te doen.

Om de kinderen in dezen wonderbaren heilsweg een goeden blik te verschaffen, zal ik mijn doel in dezen u te kennen geven, hopende dat de Heere door zijnen Geest u opmerkende ooren en verstaanbare harten moge schenken.

Het doel van mijn schrijven is, dat de waardigheid en roem van God, die te prijzen is in alle eeuwigheid, ^hierdoor verhoogd zou worden, opdat Hij in deze liefde bekendmaking van zijnen eeuwigen weg en raad de harten van de kinderen doet ontsteken in oprechte liefde en zij opgewekt zouden worden om voor Hem te

Sluiten