Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven, en degenen, die nog nooit hun knieën voor den Heere gebogen hebben, zich zeiven mochten zien als zonder God in de wereld, en zoo verootmoedigd Hem nederig te voet vallen en eeren.

't Is dan om den roem des Heeren te verhoogen, die zich zelven in den dood gaf om in zichzelf-verloren zondaars te redden van 't verderf en hun Gods zalige gemeenschap wederom deelachtig te maken. Om Hem, den drie-eenigen God, te verhoogen boven allen lof en prijs voor zijn ontferming bewezen, aan deze jeugdige Christin.

Dit werk is toch door Gods alvermogen, door 'sHeeren hand alléén geschied. En dewijl het is de grootste weldaad, het dierbaarste kleinood, en de hoogste schat, met recht een lofwerk van den Heere, zoo moet het ook zijn geur verspreiden. (Ps. 66 : 7.) Die weldaad moet niet worden vergeten. (Ps. 103.) Die kleinnoodiën moeten openbaar voor ieders oog zichtbaar zijn te aanschouwen'. Die schat moeten alle armen van geest zien, om zich in den Heere te verblijden en bij Hem te zoeken duurachtig goed en gerechtigheid.

Dit lofwerk moet ook in ons een liefdevuur ontsteken.

Als de zalf van den Hoogenpriester Jezus op zijn leden nederdaalt, moet die liefdegeur ons wederom tot liefde nopen, opdat het geheele huis Gods wordt vervuld van deze aangename reuk, die 't stervend hart verkwikt. Deelt de Heere een druiventros, uit de wijngaarden van Engedie (Hoogl. 1:14) de beziën moeten rondgedeeld worden, opdat ze allen proeven en smaken, dat de Heere goed is (Ps. 34 : 9) en zijn naam lof zeggen ter gedachtenis zijner heiligheid (Ps. 94 : 12) opdat het hart dergenen die den Heere vreezen, zich verblijde in dengene die hem gemaakt heeft. Dit deed David in zijn psalmen 147 : 1, en zingt: sLaat 'sHeeren lof ten hemel rijzen, Laat al wat adem heeft Hem prijzen."

Dit prees hij ook aan in het 12de vers: »0 Sion, looft uwen God." Toen Jonathan de bezetting der Filistijnen had geslagen (1 Sam. 13 : 3) zeide Saul zijn vader: »Laat dit de Hebreën hooren." Nu de Heere de bezetting van den helschen Filtstijn heeft geplagen en Makie uit zijn klauwen heeft ontrukt, zeggen wij: Laat dit de kinderen eens hooren, opdat ze weton wat de beminnelijken Jezus heeft gedaan.

Niet alleen om den roem des Heeren te verbreiden, maar het is ook zoo doeltreffend voor alle menschen, hetzij tot troost of

Sluiten