Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo een Zaligmaker bestaat. Ach kinderen! wat zal dat eenmaal tegen u getuigen, als de Heere dat van uwe zielen eischen zal, ?ïat gij Zijn roepstem hebt versmaadt en liever de ijdelheden van nit leven hebt nageloopen dan Jezus reine leer te beminnen en te Kiezen voor uw hart. Wie zou meer recht en aanspraak op uw Snebben dan de Heere, uwe weldoener. Dat gij Hem dan reeds in uwe jeugd mocht zoeken. Wat zou Hij daar in verheerlijkt worden, als jonge kinderen Zijn lof eens verbreidden en aan de wereld en den duivel -lieten zien, dat zij den Heere liever vreezen, dan de wereld na te volgen. Den Heere te vreezen is het leven te hebben; want Hij zegt: »Wie Mij vindt, die vindt het leven, maar wie Mij haten en de wereld navolgen, die hebben den dood Bief.'' O! verschrikkelijk zal het naberouw zijn, als gij eens zult zeggen: »Hoe heb ik de tucht gehaat en de bestraffing versmaadt. Hoe heb ik niet gehoord naar de stem mijner onderwijzers, noch mijn ooren geneigd tot mijne leeraars," (Spreuk. 15 : 12 en 13). 'Aanmerkelijk is de plaats in het boek der wijsheid, (Hoofdst. 5) waar de God verlaters, zich ziende tegen de oprechte in het gericht, in juiste trekken worden afgebeeld. Hoe dat naberouw en zelfverwijt, als zij door angst des geestes zuchtende zeggen: [Deze zijn het, waar wij eertijds om lachten en die wij voor een bijspreuk des verwijts hadden, wij, zotten, hielden haar leven voor razernij en hun einde oneerlijk, en hoe zijn ze nu gerekend onder de kinderen Gods, en hoe is hun lot onder de heiligen. Voorwaar, wij zijn van den weg der waarheid afgedwaald en het Dicht der gerechtigheid heeft ons niet beschenen. Wij zijn vervuld geworden in de paden des verderfs en der ongerechtigheid, en hebben in woeste omwegen gewandeld, maar den weg des Heeren hebben wij niet gekend.

Daarom kinderen, neemt de roepstem des Heeren aan, als [Hij zegt: «Komt kinderen, hoort naar Mij, wil toch niet stug als een paard weerstreven, maar zie en neig uw oor, verlaat nu vader en moeders huis, zoo zal de Koning Jezus lust aan u hebben." Hij [zegt: nik heb lief, die mij liefhebben; die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden en een welgevallen van Mij. trekken, en Ik zal ze maken tot een pilaar in het huis mijns Gods," ja Ik zal ze belijden voor mijn Vader en de Heilige Engelen. Eeuwige en pijdelijke zegeningen, zegt de Heere U toe. Daarom kinderen, bid weel in de eenzaamheid, dat de Heere U bekeerd; dat is zijn bevelwoord aan allen, die Hem willen zoeken, en gij zult het

Sluiten