Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IMaar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. (Joh. 5 : 17.) In dit hoofdstuk vinden wij een verhaal van een | badwater, genaamd Bethesda, of huis der barmhartigheid, t. hebbende vijf zalen, die ik veronderstel een soort van I alkoven geweest te zijn, welke overdekt waren om dë I arme kranke lieden tegen de guurheid van het weder te ; beschermen. Door deze vijf zalen kan men zinnebeeldig I de vijf lichtpunten verstaan, waarin de uitverkorenen Gods kunnen beschouwd worden. Ie Lagen zij fan alle eeuwigheid in het voornemen Gods. 2e Mogen zij, als uitverkorenen in Christus Jezus, beschouwd worden \ als in Hem te zijn, volgens Juda 1 : 1. De geroepenen die door God de Vader geheiligd zijn en door Jezus Christus bewaard. 3e Liggen zij ook in de belofte Gods: „Het zaad zal Hem dienen en het zal den Heere aangeschreven worden tot in geslachten, Ps. 22, en „De kinderen der belofte worden voor het zaad gerekend." 4e Zijn zij binnen het genade verbond. „Ik heb een verbond gemaakt met mijnen uitverkorenen; Di heb I David, mijnen knecht, gezworen. Zijn zaad zal tot in eeuwigheid zijn, en zijnen troon van geslachte %>t geslachte." En ten 5e moeten zij allen tot den staat der genade gebracht worden, en ingeleid in het huishouden des geloofs. Want in hun zeiven beschouwd, -zijn zij een machteloos volk door hunnen val in Adam, en zijn vele zwakheden onderworpen, hoewel zij voor een eeuwig verderf en ondergang worden bewaard.

De wijze waarop deze zondaars door God" bekeerd worden, zooals door de prediking van het zuivere Evan-

Sluiten