Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarom zochten zij te meer Jezus te dooden, omdat Hij niet alleen den Sabbath brak, maar ook zeide dat God zijn eigen Vader was, zichzelven Gode even gelijk makende. Indien deze bedrieger (zooals de Joden den Zaligmaker noemden) hun in deze bewering bedrogen had, namelijk met te zeggen dat God zijn Vader was, en dat Hij even als Zijn Vader deed en Hem gelijk was, spreekt hij geen enkel woord om hen tot andere gedachten te brengen. Nooit ontkent Hij Zijn zoonschap, noch zijne evengelijkheid met Zijnen Vader, maar bevestigt steeds zijn gezegde met onfeilbare -bewijzen zooals hierna blijken zal.

„Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook," Joh. 5 : 17. Wanneer ik mijne gedachten over dezen tekst zal openbaren, wil ik maar weinig zeggen van de schepping, onderhouding en regeering dezer wereld, over de beschikking aller dingen die dit leven aangaan, over de verwoesting en de vernieuwing der aarde, of over het oordeel, want al die zaken hebben betrekking op dat ééne doel, n. 1. dit: „Om der uitverkorenen wil/" Christus heeft alle dingen geschapen. Hij onderhoudt alles door het woord Zijner kracht. Hij heeft macht, over alle yleesch en alles wat de Vader heeft is ook het Zijne. Hij zal de aarde doen vergaan, haar met vuur verbranden en de hemelen te samen rollen. Hij maakt alle dingen nieuw en is de eenige rechter over levenden en dooden. Het werk dat onze Heere met Zijnen Vader doet schijnt mij toe één voornaam werk te zijn. Om dit ééne werk aan zijn doel te doen beantwoorden, zijn alle dingen geschapen en worden onderhouden. En het was alleen dit werk dat de Heere op het oog had, toen Hij de woorden, in mijn tekst vermeld, uitsprak. Een menschelijk geslacht te formeeren, en eene groote schare uit dit geslacht door Jezus Christus tot eeuwige heerlijkheid te brengen, ziedaar het groote werk, dat God van eeuwigheid in Zijnen raad besloten had. Vandaar was Christus geordineerd, om mensch en middelaar te worden. Wat meer zegt, het was Gods besluit dat de menigte Zijner uitverkorenen tot heerlijkheid zouden gebracht worden in de gelijkenis van Zijnen dierbaren

Sluiten