Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vervolgers verwonderd doen staan. En inderdaad, de voltooiing van dit groote werk ten laatsten dage, zal voor al de vijanden van Christus en Zijne gemeente een wonder en tot verwondering zijn, n. 1. voor hen wier namen geschreven zijn in het boek des levens.

Om deze woorden verder te behandelen zal ik trachten te bewijzen:

le Dat het groote werk van eeuwigheid door de Heilige Drieëenheid besloten, daarin bestond, een zeker bepaald getal uit het menschelijk geslacht, in de gelijkenis van den Zone Gods ten hemel en ter eindelooze heerlijkheid te brengen; 2e Dat het beeld Gods in Adam, het grootste en edelste werk was dat op aarde verscheen, toen de wereld geschapen was; 3e Dat het voornaamste en onwaardeerbaarste in het

beeld Gods in Adam, het leven was; 4e Dat door Israël in het land der belofte dezen zegenrijken staat in het Paradijs eenigszins werd afgebeeld ;

5e Dat de menschwording van Christus, zijn lijden en sterven, de verkondiging van het Evangelie, en de zending des Heiligen Geestes, zijn daargesteld om het verloren beeld Gods (den Zaligmaker) in de uitverkorenen onder de menschenkinderen, te herstellen, en 6e Dat de groote heerlijkheid der heiligen in den hemel en hun eeuwig geluk, de vervulling der zaak is, die door Adam was afgeschaduwd in het Paradijs. In de eerste plaats dan zal ik bewijzen, dat het groote werk van eeuwigheid door de Heilige Drieëenheid besloten, daarin bestond, een zeker bepaald getal uit het menschelijk geslacht, in de gelijkenis van den Zone Gods ten hemel en ter eindelooze heerlijkheid te brengen. Over deze zaak is de Heilige Geest, door den grooten Apostel, duidelijk, Rom. 8 = 29, .Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn." Hem, dien de alwetende God voorgekend heeft, met een voorkennis der liefde, der goedkeuring en des vermaaks,

Sluiten