Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien heeft Hij ook uitverkoren. Hij bepaalde te voren, onveranderlijk vast, en door een onherroepelijk besluit, dat deze personen, dus voorgekend zouden herschapen worden, naar het beeld Zijnes Zoons. Ter bereiking van dit doel werd dit zaad van de maagd Maria verkoren, en door God bestemd om gevoegd te worden bij of vereenigd te worden met de goddelijke persoon van den Zone Gods. Vandaar des Vaders verklaring van deze keuze, „Zie mijn knecht dien ik ondersteune-, mijnen uitverkorenen, in den welken mijne ziel een welbehagen heeft." Hier verschijnt Christus (als zoodanig beschouwd) als de eerste uitverkorene. Door Zijne geboorte uit eene maagd, de eerst voorgekende, en door Zijn eeuwig en onontvankelijk zoonschap heeft Hij in alle dingen den voorrang, zoodat Hij de eerstgeborene is van het uitverkoren gezin. Daarom zegt Paulus, Rom. 8 : 29, „Die Hij te voren gekend heeft, deze heeft Hij ook verordineerd den heelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn opdat Hij de eerstgeborene zij onder vele broederen." In deze bepaling der verkiezing wordt Hij als de eerste en het hoofd aangemerkt, want al de overigen zijn uitverkoren in Hem. Als hoofd en vertegenwoordiger, als mensch in de toekomst en als middelaar en koning, was hij van eeuwigheid gezalfd, van den beginne, van de oudheden, der aarde aan, Spr. 8 : 23. Als God, in het afgetrokkene beschouwd, kon hij niet gezalfd worden, want hoe kan de Allerhoogste God die hooger is dan de hemelen, eenigermate verhoogd worden} In deze bepaling der verkiezing was Christus bestemd om de eeuwige Vader van al zijn uitverkoren volk te zijn, en dit werd afgebeeld bij de schepping door Adam, wien Paulus noemt: „Een. Voorbeeld desgenen die komen zoude," Rom. 5 : 14. Daarom wordt Hij ook den tweeden Adam genoemd. Hij is de tweede Adam, wat den tijd zijner komst in het vleesch betreft, maar de eerste in het voornemen Gods. Deze bepaling der verkiezing moet geheel toegekend worden aan de goddelijke vrijmacht, het welbehagen en de wille Gods. Want met eerbied gesproken is' Christus, als zijnde de eerst uitverkorene, in wien de verkiezing van alle anderen

Sluiten