Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd daargesteld, de grondsteen of het fondament waarop de gansche verkiezing rust. Vandaar dat de Heere zelf gezegd heeft, 1 Petr. 2:6: „Ziet, ik leg in Zion eenen uitersten hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden." Allen die God heeft voorgekend, die heeft Hij uitverkoren en aan Christus gegeven. Hij vertrouwt ze Hem toe, en verordineert hen door Hem ten leven, daar Hij er zeker van is, dat Hij getrouw zal bevonden worden, aan wien Hij ze toevertrouwt. „Het vaste fondament Gods staat, hebbende dezen zegel: de Heere kent degenen die de Zijnen zijn."

Nu zal ik voortgaan met aan te toonen waartoe wij zijn voorverordineerd en tot welk einde.

Paulus zegt, dat wij voorgekend zijn, om vernieuwd te worden naar het beeld Zijnes Zoons, of om den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn. Eveneens zullen wij beschouwen, waaruit de goddelijke eigenschappen voortvloeien, uit welke dit beeld bestaat, en wat deze hen»lsohe deelgenooten zijn.

1° Zij alle vloeien voort uit de vrije, souvereine liefde Gods, welke in Christus als toekomstig mensch was ge-, grondvest, en door Hem in ons, ook eer de wereld* was. „Ik heb u liefgehad, zegt de Heere, met eene eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid." Nu mag men tegenwerpen, dat hoewel de liefde Gods in dien tekst genoemd wordt, eeuwige liefde, of eene liefde die eeuwig zal duren, zij echter niet gezegd wordt, van eeuwigheid te zijn. En hierop antwoord ik, dat de Zaligmaker, tot Zijnen vader in den gebede sprekende, zegt: „Ik in hen en Gij in Mij, opdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld bekenne dat Gij mij gezonden hebt, en dat Gij hen hebt lief gehad gelijkerwijs Gij Mij lief hebt gehad, want Gij hebt Mij lief gehad vóór de grondlegging der wereld." Joh. 17 : 23 en 24. Gods liefde tot Christus en Zijne gemeente, was van vóór de schepping der wereld. Souvereine liefde gaat vóór onze aanneming, want ons kindschap is er het gezegende gevolg van. „Ziet hoe groote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden," 1 Joh. 3 : 1. En deze liefder>

Sluiten