Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was op Christus gevestigd, en door Hem op ons, vóór de grondlegging der wereld. Ik spreek hier niet van de liefde die God zijnen eigenen dierbaren Zóón toedroeg, zooals Hij Gods Zoon genoemd wordt in waarheid en in gerecltigheid, omdat Zijne liefde tot ons, zoodanig niet zijn kan. Maar ik spreek hier van de liefde Gods, zooals die Hem werd toegedragen als toekomstig mensch en als Middelaar, van welke liefde Christus spreekt, Joh/ 10 : 17. „Daarom heeft de Vader mij lief, omdat Ik mijn leven afleg, opdat Ik hetzelve wederom neme." Het was het leven van den mensch dat werd afgelegd, en als zoodanig werd Hem deze liefde toegedragen. Tusschen deze liefde en die welke Hij ons toedraagt is eene zeer groote overeenkomst. „Gij hebt hen lief gehad, gelijkerwijs Gij Mij lief gehad hebt." Deze liefde, Christus toegedragen als hoofd Zijner gemeente, wordt ook betoond aan alle kinderen in Hem, zooals aanstonds blijken zal. En hoewel de blijdschap somtijds den kinderen onttrokken wordt bij de beproeving huns geloofs, of door hunne misdragingen en dat de Heere hen met de roede bezoekt en hunne ongerechtigheid met plagen, nochtans blijft die liefde dezelfde, en zijn zij verzekerd dat zij eeuwig blijven zal, in hun Verbondshoofd. Daaruit volgt, volgens Ps. 89 : 34 enz.: „Maar mijne goedertierenheid zal ik van hem niet wegnemen, noch in mijne getrouwigheid niet feilen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen, en hetgene dat uit mijne lippen gegaan is, zal ik niet veranderen. Ik heb eens gezworen bij mijne heiligheid. Zoo ik aan David liege, zijn zaad zal in der eeuwigheid zijn, en Zijn troon zal voor mij zijn gelijk de zonne." Toen de heilige Apostel dit zag, riep hij in verrukking uit: „Wie zal ons scheiden van de liefde Christi? Verdrukking of benauwdheid, of honger of naaktheid, of gevaar of zwaard? Neen, noch hoögte, noch diepte, noch leven, noch dood, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, zullen ons scheiden van de liefde Gods, welke is in Jezus Christus onzen Heere. Hieruit blijkt dat de liefde Gods ons voor eeuwig verzekerd is, in Christus ons Hoofd. Nu ga ik voort om ten

Sluiten