Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geest in het hart uitgestort: „Ja, Ik. heb U liefge^ had met eene eeuwige liefde en daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid." Zoo naderen wij tot God den rechter over allen. En God leidt ons tot Jezus de middelaar des nieuwen verbonds, en tot de fontein die geopend is, tegen de zonde en tegen de onreinheid. Dit is het bloed der besprenging, hetwelk spreekt van vergeving, vrede, herstel en vereenjging; en dat zijn betere dingen dan die door het bloed van Abel gesproken worden. En de Heilige Geest roept „Abba, Vader," en geeft Zijn eeuwig en onveranderlijk getuigenis van ons zoonschap, in onze consciëntie. En dit drievoudig getuigenis op aarde zal ons zeker brengen tot de eeuwigel en onveranderlijke verheuging in de heilige drie, die in den hemel getuigen. In dit drieëenig getuigenis moeten wij allen overeenstemmen op aarde, zullen wij gegronde hoop hebben, ons eenmaal te verheugen in de heilige drie, welke in den hemel getuigen en welke drie één zijn. Daarom zegt Jezus, Joh. 17 : 21—23: Opdat zij' alle één zijn, gelijkerwijs Vrij Vader in mij en ik in U, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloove dat Gij mij gezonden hebt. En ik heb haar de heerlijkheid gegeven die Gij mij gegeven hebt, opdat zij één H zijn gelijk als wij één zijn. Ik in haar en Gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één." Zij moeten komen tot kennis der verborgenheid Gods, en des Vaders en Christi, Col. 2 •. 2. Hieruit blijkt dat het eerste in het beeld Christi wijsheid of kennis is. Dit ligt dus in het voornemen Gods, als het eerste gedeelte van het beeld Christi, tot hetwelk wij zijn voorverordineerd. En daarom staat er ook geschreven dat Christus ons van Gode gegeven is, tot wijsheid,' rechtvaardigheid enz. Wijsheid wordt eerst genoemd. En deze werd in Adam gevonden toen hij geschapen was, bij de heiligen als zij wedergeboren zijn en ten laatste zal zij ook in den hemel gevonden worden, hetgeen ik in het vervolg zal trachten te bewijzen. Maar nu moet ik u

2" aantoonen dat de volgende goddelijke eigenschap, of het hemelsche bestanddeel in het beeld van Christus, „rechtvaardigheid" is. En daartoe zijn wij ook voor-

Sluiten