Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verordineerd Rom. 8 = 30= „En die Hij te voren verordineerd heeft deze heeft Hij ook geroepen, en die Hij geroepen heeft deze heeft Hij ook gerechtvaardigd, en u16 ,?!* gerechtvaardigd heeft, deze heeft Hij ook verneerJijkt. loen Christus van eeuwigheid verhoogd werd om ons verbóndshoofd en onze voorspraak te zijn, werd Hij ons van God gegeven, beide tot wijsheid en tot rechtvaardigheid, waarom Hij ook genoemd wordt' De Heere onze gerechtigheid." De Heere stemde er in toe m de toekomst mensch en middelaar te worden, hij wilde de menschehjke natuur aannemen en in een menschelijk Jichaam verschijnen. Dit had God in zijn eeuwigen raad . voorgenomen, en in Zijn voornemen bereid. Dat wil zeggen: God besloot dat dit lichaam door den Geest des Heeren zou bereid worden, en van alle bederf der menschehjke natuur zou bevrijd blijven, waarom het ook een toebereid lichaam genoemd wordt. En daar dit alles in Uods eeuwig voornemen lag opgesloten, wordt het aangemerkt als reeds volbracht te zijn. Daarom wordt er ook gezegd, Luk. 1 : 17, dat Johannes den Heere een toegerust volk zou bereiden. En toen Christus zich verbond de mensehelijke natuur aan te nemen, en in dezelve zich als een slachtoffer voor de zonde aanbood, volgens hetgeen er geschreven staat: „Slachtoffer, nog offer voorj de zonde hebben U niet behaagd," volgt er aanstonds" „maar Gij hebt mij het lichaam toebereid." Toen zeide in' "T t kome om Uwen wil te doen, o God," Hebr 1U = 5. In deze woorden leest men de hartelijke toestemming des Verlossers, alsook zijne gewilligheid en berusting tot de aanneming van het hem toebereide lichaam en om zich als een offer voor de zonde aan te bieden, want Hij zegt: „Zie ik kome, Ik heb lust oGod om Uw welbehagen te doen, en Uwe wet is in het binnenste mines ingewand»." Toen de Zaligmaker op zich nam om ons vrij te maken, toen Hij, die zonder zonde was er in toestemde om voor ons zonde gemaakt te worden werden wij door diezelfde toestemming ook rechtvaardigheid Gods in Hem. Dit was den Zaligmaker van ouds belooid en ook toegestemd in het verbond, dat het verbond der belofte genoemd wordt. Hier hebt gij eene

Sluiten