Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der belofte, Jes. 60 i 21. „En uw volk zullen allen te I samen rechtvaardigen zijn, zij zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten, zij zullen zijn een spruite mijner plantingen, een werk mijner handen, opdat ik verheerlijkt worde." Laat ons dit werk Gods eens overzien, en wat wij te verstaan hebben, door „spruite mijner plantingen."

Ik heb bewezen, dat vanouds in den raad Gods, toen Christus op zich nam om ons te behouden en zijne ziele te geven als een offer voor de zonde, dat wij toen rechtvaardigheid Gods in Hem zijn gemaakt, en dat Hij ons geworden is tot wijsheid en rechtvaardigmaking, en dat Hij daarom genoemd wordt, de Heere onze gerechI tigheid. Maar niemand kan tot Christus komen tenzij de Vader hem trekke. En wanneer het God behaagt ons door eene wettische overtuiging uit te wortelen uit den grond onzer verdorvene natuur, en ons te ontdoen van alle eigengerechtigheid, en ons ai te snijden van onzen ouden stam, en ons uit te leiden uit het gezin van den ouden Adam, en ons tot Christus te brengen, en ons aan te nemen in den Geliefden, dan maakt Hij ons ook bekwaam om te kunnen zeggen: „In den Heere heb ik gerechtigheid en sterkte." Dit wordt genoemd haEtveranderende genade, of overgeplant te worden in een beft teren grond; een edele wijnstok, een geheel getrouw zaad. Dan heet men: „ranken in den waren wijnstok," of wilde olijftak, ingeënt in den tammen olijfboom om de vettigheid en zoetigheid van den tammen olijfboom deelachtig te worden, opdat wij in Hem mogen hebben gerechtigheid en sterkte, en vruchten der gerechtigheid dragen mogen. Rechtvaardigheid ' kan beschouwd worden als eene volmaakte gehoorzaamheid aan eenige wet of regel des levens, in welke gehoorzaamheid men oprechtelijk volhardt, zonder daarvan ëenigszins af te wijken, zoodat' men door die wet niet verworpen of veroordeeld wordt, ten dage der beproeving of des oordeels. Daarom staat er geschreven: „Dat de goddeloozen niet bestaan zullen in 't gerichte, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen." En zoo zijn er sommigen die zullen volharden en staande blijven, ook ten dage als alle de boeken zullen worden geopend, en de verborgenheden

Sluiten