Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tlt ^ f"l el. ge°Penbaard worden' en ee"s ieders werk in het licht zal worden gebracht, want er staat geschreven: „Waak dan en bid, opdat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden alle deze dfngen die

Tnk 2T'e^ tepstryoor den Zone des men"

suien Luk. 21 : 36. Paulus zegt ons: „dat wij door den Geest verwachten de hop? der rechtvaardigheid door tifn 1ï0f- : 5' dat is' HiJ doopte in dien groe¬

ten dag 111 Christus gevonden te wórden, niet hebbende zijne eigene rechtvaardigheid, die uit de wet is maar die door den geloove Jezu is, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof, Phil. 3 = 9, en dit wordt door Paulus genoemd, de gehoorzaamheid van eenen n . van Christus, Rom. 5 , 19. In dezen dag zullen alle soorten van rechtvaardigheid beproefd worden, en de toetsteen van alle rechtvaardigheid zal zijn de heerlijke openbaring dier volmaaktheid in God, genaamd gerechtigheid, want deze zal in dien grooten dag zich openbaren. „Hij zal roepen tot den hemel van bóven en tot de aarde om Zijn volk te richten. Verzamel miï mijne gunstgenooten die mijn verbond maken met offerande. En de hemelen verkondigen Zijne gerechtigheid want God zelve is Richter," Psalm 50 =. 4-6 Even als het eene gewoonte in sommige landen geweest is om personen die beschuldigd waren, maar naderhand 1 bleken onschu dig te zijn, in hunne eer te herstellen door hen te kronen met een kroon van bladeren en bloemen, door hunne vrienden daartoe gemaakt hetgeen gedaan werd om hunne onschuld of gerechtigheid voor allen duidelijk, te doen blijken, even zoo verwacht de Apostel nadat hij den overvloed der genade door het geloof omhelsd had, en de gifte der gerechtigheid had aangenomen, in het leven te heerschen door Jezus Christus Rom. 5 , 17. En hiervan was hij zoo ten volle overtuigd en verzekerd, dat hij in het vooruitzicht op een geweldigen dood en in het gezicht van onmiddellijk voor God te moeten verschijnen, en in-df Verwaeliting van voor den Rechterstoel van Christus gesteld te worden, kon zeggen: „Ik heb den goeden strijd gestreden ik heb den loop geëindigd, ik heb het gelóóf behouden.

Sluiten