Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorts is mij weggelegd de kroone der rechtvaardigheid, die de Heere de rechtvaardige Rechter mij in dien dag geven zal, en niet alleen mij, maar ook allen die zijne verschijning hebben lief gehad," 2 Tim. 4 : 7—8. De Apostel had deze gerechtigheid bij den aanvang zijner belijdenis om: helsd, en die predikte hij, en daarbij bleef hij al den tijd zijner bediening, en deze verwachtte hij ook als zijn bruiloftskleed te ontvangen, bij de voltrekking van het huwelijk met Christus. Daarmede verwachtte hij gekroond te worden bij den ondergang der wereld en in dezelve te verschijnen als zijn koninklijk kleed in het koningrijk der heerlijkheid. Dit alles verwachtte hij als een vrije genadegift; daarom zegt hij ook-, .welke de Heere, de rechtvaardige Rechter mij in dien dag geven zal." Deze gift, dat wist hij, zou hem toekomen in een weg van strikte rechtvaardigheid, want de Heere is even rechtvaardig in het nakomen Zijner beloften in Christus, als hij het is ten opzichte Zijner bedreigingen buiten Hem. Hij is even rechtvaardig in de uitdeeÖng Zijner gunstbewijzen als Hij het is in de uitvoering Zijner straffen. Rechtvaardige zielen en een rechtvaardig God, zullen elkander ontmoeten in Christus Jezus. Hij zal ze aannemen in de gerechtigheid die Hij voor hen heeft verworven en die Hij hun geschonken heeft, en zij zullen hem als den rechtvaardigen Rechter met vreugde aanschouwen. God is altijd én zal eeuwig rechtvaardig blijven in de rechtvaardiging dergenen die. gelooven of geloofd hebben in Jezus, zoowel als dat hij het is, die hen rechtvaardig maakt. Nu ga ik voort om de derde eigenschap van het heerlijke beeld des Zoons Gods te beschouwen, naar welks gelijkvormig worden wij waren ■voorverordineerd, namelijk de heiligheid. In dit opzicht is onze groote Apostel duidelijk, als hij zegt: „Gezegend zij de God en Vader onzes Heeren Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in den hemel in Christus. • Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde," Efez. 1 : 3—4. Hier zegt ons de apostel, dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in Christus, ge-

Sluiten