Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem. Drie van deze geestelijke zegeningen worden opgenoemd. De eerste is heiligheid, welke ons geschikt maait om voor Hem te verschijnen, want zonder heiligmaking zal niemand God aen De tweede is onberispelijkheid. Wij zullen onberispelyk voor hem verschijnen. En de derde zegening is liefde, in welke als zij volmaakt is, geen vreeze is Maar nu moet ik de heiligheid beschouwen. Wij weten dat er geen ware heiligheid dan in God is. Hij is de eemge heilige uit en van zichzelven. Hij is de oorsprong der heiligheid voor alle anderen die heilig zijn

ÏXL a • ge, e,nguen' de pesten der volmaakte rechtvaardigen of de heilige menschen anders genaamd de heihge broederen, deelgenooten der heilige roepin-' En deze heihgheid is niet ceremonieel, verkregen do^r het vleesch te ranigen en te zuiveren, met het bloed van stieren en bokken, en met de asch eener jonge koe, besprenkelende den onreine. Want niets van dat alles kan de consciëntie reinigen dergenen die daartoe 1 gaan zoo min als het hen heilig maken kan. Deze hei igheid wordt ook niet verkregen, door het doen van wettische werken, in gehoorzaamheid aan de wet der zeden. Want hierin hadden sommige Joden het al zeer verre gebracht. Ook de jongeling in het evangelie had al deze dingen onderhouden, en de oudste zoon in de gelijkenis, had nooit het gebod overtreden. Ook Nicodemus en Paulus Waren daarin ver gevorderd, zoowel als dat geheele geslacht, „dat rein in zijn oogen, maar van hunnen drek niet gewasschen is," Spreuk 30 • 1*> Deze heiligheid bestaat ook niet in eene uitwendi-e reformatie onder de bedieningI van het evangelie als de onreine geest uit een mensch uitgaat. En wanneer de mensch het huis ledig vindt of dat de duivel daaruit gegaan is, dat hij dan het huis met bezemen keert en het versiert met een wettisch berouw en leedwezen Ul dat de natuurlijke bewegingen worden gaande eemaakt, en hij droefheid heeft en huilt op zijn le4r Hosea 7 ■. 14. Of dat hij tot vreugde wordt opgewekt' zooals die hoorders waarbij het zaad op een steenachtige aarde viel, zoodat zij het woord met vreugde ont-

Sluiten