Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vingen. Dit alles, gevoegd bij eenige kennis in het hoofd, gepaard met %Ytr en geestelijke gaven, om anderen tot leering te zijn, te bidden en te profeteeren, zal nooit iemand heilig maken. Neen, zelfs geene gelijkvormigheid aan eenige uiterlijke ordinantiën van het «vangèlie, eene gemeente te vormen, eene openlijke belijdenis te doen van Christus, zich aan den doop te ^derwerpen als Simon den toovenaar, of met Judas in H doopen, ajne plaats in Gods huis geregeld bezet te doen zijn, steeds in het gezelschap der heiligen te verkeeren, al was het tot onzen dood, zooals de dwaze maagden, in dit alles is geen ware heiligheid te vinden, hoewel er duizenden en tienduizenden zich in deze webben verzekerd genoeg wanen. Evenwel is dit de heiligheid niet waartoe de uitverkorenen zijn voorverordineerd , het gelijkt er zelfs niet óp. Al het bovengenoemde is Bleehts als het geschilderde gelaat van Isebel, en velen zijn er evenzoo mede ingenomen als zij. Maar het heeft niet de minste gelijkenis op die inwendige en bovenmate heerlijke versiering van des konings dochter, Ps. 45 •. 13. Deze heiligheid moet ondervonden worden in en door Christus, zoowel als wij ons daarin alleen in Hem kunnen verheugen. Zonder met Christus vereenigd te zijn is er geen heiligheid in iemand, want Paulus zegt: „Gelijk Hij ons uitveïkoren heeffin Hem, o| dat wij heilig en onberispelijk voor Hem zoude» zijn in de liefde." Hierdoor is het duidelijk, dat zij die buiten Christus zyn niets bij bevinding van de heiligheid kennen, maar dat «lP"wat zij er van weten slechts natuutlijk is. En daar de natuurlijke kennis opgeblazen maakt, verderven zulke menschen, alleen met dergelijke kennis toegerust, zichzelven, door zich te verheffen in eigenliefde en zelfbewondering, zooals de satan gedaan heeft, totdat zij in het verderf nederstorten. In Gods woord wordt ons geleerd, dat er in de laatste dagen vele dergelijke menschen zullen gevonden worden. „De menschen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, stout, roekeloos, opgeblazen," en in dezen tijd hebben wij ook al genoeg van dat soort. In Christus Jezus heeft God zijn volk uitverkoren, omdat zij heilig zouden zijn, en ieder die deelgenoot is van

Sluiten