Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze heiligheid, moet noodwendig deel hebben aan Zijne verlossing. Christus is ons gegeven tot heiligmaking zoowel als tot wijsheid en rechtvaardigheid. Daarom wordt Hij met zonder oorzaak, zoo dikwijls de Heilige israels genoemd, omdat alle ware Israëlieten hunne heiligheid m Hem hebben, en uit zijne volheid wordt zij aan alle kinderen Gods geschonken. Maar daar ik naderhand gelegenheid zal hebben om meer over dit punt te spreken, als ik handelen zal over het verloren beeld Gods dat in Christus door den Heiligen Geest in de menschen hersteld wordt, zal ik nu overgaan om

4» het volgende hemelsche bestanddeel van het beeld van Christus, namelijk de heerlijkheid, te beschouwen. „Daarom verdraag ik alle dingen om der uitverkorenen wil, opdat zij de verlossing mogen verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid," 2 Timoth & : 10. Hier voegt de apostel, uitverkiezing, verlossing en eeuwige heerlijkheid te samen. En niet ten onrechte! want wij zyn door de verkiezing tot beiden bestemd, zoo als uit de volgende uitspraken blijken zal. „Neemt aan voor een helm de hope der zaligheid - want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onzen Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is." 1 T#8al. 5 \ 9-10. En daar de heerlijkheid de voleinding schijnt te zijn van het herstel van Christus beeld in den mensch, schijnt er ook in het woord meer van gesproken te worden dan van de vorige bestanddeelen, Rom 9 j 23- 24. En opdat Hij zoude bekend maken den rijkdom Zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die Hij te voren bereid heeft tot heerlykheid. Welken Hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de HeivVl'» t 6 heerlÜkheid zal voornamelijk bestaan in „licbt. De glans of het licht die op Mozes aangezicht lag, wordt heerlijkheid genoemd, de heerlijkheid van zijn geJaat, welke heerlijkheid zegt Paulus, in Christus te niet wordt gedaan. En het licht dat Paulus bij zijne bekeering omscheen, wordt door hem heerlijkheid genoemd daar hij zegt dat hij vanwege de heerlijkheid dezes lichts met zien konde, Hand. 22 , 11. Toen de profeet Jezaja

Sluiten