Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste der Openbaring van Johannes, ziet men de beste afbeeldsels van Zijne natuurlijke zelfstandigheid En

^TLSiilfhïerle+ SCllePPinS daar ^ samenspant om Hem heerlijkheid te geven, is dit nog zoover beneden de waardigheid van Christus, als de alomtegenwoordig God en Koning der heerlijkheid, als een kaars vergeld ken met de zon. Om naar dit heerlijk beeld herSpen te worden z.jn wij voorverordineerd, zegt Paulus ia wat Go7teS;nrÜ T' TOten barmhartïS dTor

Christus 4orrl+Td f1J" t0,* heerl«kheid. Dit beeld van Gel,T L Z l* h-i d6, wederSeboorte door den Heiligen Geest ln al zijn uitverkoren volk ingedrukt, waartoe!* :iTt ™» verordineerd, en &door de Voortdurende

r volfoofd N ggn f6f*? Wdt dit werk volmaakt en . voltooid. Nu moet ik handelen over het vole-ende bestanddee van het beeld van Christus. Dit tstaat

in het W1H t ™ £ de schoonste en treffendste trek in het beeld van Christus, zooals door de bruid wordt te kennen gegeven. Nadat zij zoo goed als zij Tonde eene beschrijving van hem heeft gegeven voe't zii alleV

n al waTa? T' ^ ^toïeSSlotó en a wat aan Hem is, is gansch begeerlijk Zulk een _ is mijn Liefste, ja zulk een is mijn vriend gij dochters van Jeruzalem," Hoogl. 5 = 16. Nu tot di zelezInwH

dmd: Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem vóór de grond egging der wereld, opdat wij zouden hei iJ en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde," Efez 1 • 4 Dit is de trek ,n dit beeld die ons tot volmaking leidt' Daarom worden wij ook vermaand de liefde aan te doen welke is de band der volmaaktheid, want deTefdeTer! gaat nimmermeer. Deze is het kanteeken van onze Leihge belijdenis. Zij is het zaad Gods, want God is liefde

Snsch alfhynt klaardeJ in h6t hart Van ^n nieuwen mensch als hy vernieuwd wordt. Door deze liefde weten

wL Hü dT/f'Jke|e-00rte iD 0ns heeft plaats gehad, want Hiji die hef heeft is uit God geboren en kent God maar hij die niet.lief heeft, kent God niet, want God Is Bh % ,ifJn vadeiVTe^kt tot nu t°e, en ik werk ook. m 18 het wk da* door God in Zijn verborgen raad

Sluiten