Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bepaald werd, en dat van eeuwigheid door de heilige en gezegende Drieëenheid werd besloten.

Zoo heb ik u nu getoond, waartoe de Vader ons voorverordineerd en uitverkoren heeft, in al hetwelk de Zone Gods heeft toegestemd met wien de koop werd gesloten, met wien het verbond werd gemaakt, en in en door wien het voor eeuwig vast staat. Eu als gij nu vraagt welk deel de Heilige Geest aan dit werk neemt en genomen heeft, zal ik bij den voortgang bewijzen, dat het begin en het einde van dit werk, namelijk van dit beeld in Adam toen hij geschapen werd, en in de uitverkorenen als zij worden wedergeboren, en in alle de heiligen in het oordeel , als zij zullen verheerlijkt worden, gedaan wordt en volmaakt zal worden door God den Heiligen Geest. Nu moet ik voortgaan tot de behandeling van mijn tweede punt, hetwelk is u aan te toonen, .dat het beeld Gods in Adam het edelste en grootste werk was, dat op aarde verscheen, toen de wereld geschapen werd."

Sommige menschen, die wijs zijn boven hetgene geschreven is, en door Gods oordeel over hen, dwaas genoeg om er verre beneden te zijn, hebben van de eeuwigheid der stof gedroomd. Zij denken dat de stof, waaruit de wereld gemaakt is, eeuwig bestaan zal en eeuwig geweest is, en -altijd zoo blijven zal. Maar God, die de ■raarheid is zegt het ons anders, en tevens dat het geloof, hetwelk een gave Gods is, het verstaan zal zooals de Heere het zegt. .Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzoo dat de dingen die men ziet, niet geworden zijn uit dingen die gezien worden," Hebr. 11 : 3. Dedingen die gezien worden, zijn niet gemaakt van de dingen die men ziet, want. als de stof waaruit de wereld gemaakt is eenwig was en eeuwig bleef bestaan, zou - God niet de maker of Schepper, maar alleen de hervormer, hersteller of opknapper dier stof en dus ook van de wereld zijn. Uit niets kan niets gemaakt worden, zeggen sommigen. Als men dit- van ons menschen zegt, «egt men de waarheid, maar niet als men dit van God zegt, want alle dingen zijn bij God mogelijk en niets zal Hem onmogelijk zijn, Luk. 1 : 37. Van God een hervormer dezer aarde te

Sluiten