Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijkenisse Gods gemaakt zijn. Tot het Woord, dat in den beginne bij God en God was, sprak God de Vader, als hij zeide: .Laat ons menschen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis." Want het beeld des Vaders en des Zoons is één, en daarom wordt er gezegd, .ons beeld, onze gelijkenis," want Christus is het beeld des onzienlijken Gods, Colos. 1 : 15, ja het afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte beeld Zijner zelfstandigheid," Hebr. 1 i 3. Dit is de raadslag die zij hielden, en waarover zij beraadslaagden en waarin zij^ toestemden, en dit werd ook onmiddellijk uitgevoerd. „En God.schiep den mensche naar Zijn beeld, naar den heelde Gods schiep Hij hem, man en wijf schiep Hij ze." En God zegende ze, Gen. 1 : 27. Let hier wel op. In de beraadslaging treedt eene meerderheid van personen te voorschijn. En God zeide: „Laat ons menschen maken, naar ons beeld en naar onze gelijkenis, en dat ze heerschappij hebben," maar in de uitvoering van het werk wordt de éénheid der goddelijke zelfstandigheid aangetoond, „En God schiep den mensch naar Zijn beeld, naar den beelde Gods schiep Hij hem." En de Heere God formeerde den mensch uit het stof der aarde, en blies in zijne neusgaten den adem des levens; alzoowerd de mensch tot eene levende ziel," Gen. 2 : 7. God de Vader en God de Zoon formeerden dit menschelijk lichaam: „Laat ons menschen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis." Dus „Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook." En zoo zegt de Zaligmaker: „Toen Hij de hemelen bereidde, was Ik daar, toen Hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef," Spreuk. 8 : 27. Ik was daar niet als bloot toeschouwer, maar als medewerker, want „Alle dingen ?ijn door Hem gemaakt en zonder Hem is geen ding gemaakt, dat gemaakt is," Joh. 1 : 8. Ook is de Heilige Geest niet uitgesloten van het scheppingswerk. De Geest Gods zweefde op de wateren, en scheidde ze van de aarde, en bezwangerde beide de aarde en de wateren. En inderdaad. Hij schijnt de voltooier van deze lagere wereld te zijn, en ook van de hóogere, zooals de Schrift getuigt: „Door Zijnen Geest heeft Hij de hemelen versiert; Zijne hand heeft de lang-

Sluiten