Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vóór Adam komen, om te zien hóe hij ze noemen zoude, en zooals Adam ieder dier noemen zoude, zoude zijn naam zijn," Gen. 2 : 19. Door sommigen wordt opgemerkt; dat de namen die Adam aan de dieren gaf, juist met hunne natuur overeenkwamen. Maar. deze zaak is mij te hoog, hoewel de naam die hij aan zijne vrouw gaf zeer goed aan het bovengenoemde voldeed. Adam dan, was in een diepen slaap toen de rib uit hem genomen werd, en ik denk dat hij ook sliep terwijl de vrouw geformeerd werd. Daarom kon hij ze niet zien of kennen dan juist op het oogenblik toen God ze voor hem bracht, en op dit gezicht zeide Adam terstond: «Deze is ditmaal been van mijne beenen en vleesch van mijn vleesch, men zal ze manninne heeten, omdat zij uit den man genomen is." Dus wist Adam wie zij was en van waar zij kwam, en gaf haar aanstonds een naam die met haar staat overeenkwam, en waarvan hij ook de rede gaf. Dit alles wist hij door den Geest der openbaring en des verstands, en nergens anders door. Het was door dezelfde ingeving dat de drie discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes, Mozes en Elias kenden op den berg Thabor, hoewel zij al honderde jaren van deze wereld gescheiden en. in den hemel geweest waren, onder de geesten der volmaakt rechtvaardigen, en in hunnen verheerlijkten staat verschenen. Toch hadden zij een ware kennis van hen, en noemden hen bij hunne namen, want hoe geestelijker en hemelgezinder iemand is, hoe meer volmaakte kennis men verkrijgt. Maar bovenal kende Adam zijn girooten Schepper, met eene kennis der liefde en der verlustiging. Hij kende ook het gebod dat God hem gegeven had. Ik. denk ook dat hij iets wist van den opstand en den val der engelen, want de Schrift zegt ons dat hij, toen hij in de zonde viel, niet verleid was, noch door den duivel, noch door Eva. Neen, hij overtrad met open oogen. Hij wist en verstond wat hij ondernam, vóór dat hij viel, zooals hierna blijken zal.

2°. Adam was geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. Van deze twee zaken, door den val verloren zijnde, zegt de Apostel dat zij in de ziel hersteld worden door de vernieuwing des Heiligen Geestes, want zoo zegt

Sluiten