Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij : „En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uwes gemoeds, en den nieuwen mensch aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en he'ligheid," Efez. 4 = 23-24. Adams rechtvaardigheid was hem aangeboren door schepping. Zij was een afscheidsel van Gods beeld in hetwelk hij gemaakt was, en dit lag ' in de rechtschapenheid en oprechtheid van zijn geheelen mensch. Zij was ook door den Heiligen Geest Gods in hem ingedrukt en ingegeven. Maar de hoogste graad van rechtvaardigheid die in hem lag, bestond daarin dat hij eene zuivere liefde had voor zijnen grooten Schepper, en dat hij zijne verlustiging en zijn geluk alleen in Hem vond. De bruid leert ons, dat het de oprechten zijn die God liefhebben, Hoogl. 1 : 4. En de Wijsheid, voegt er bij: „Dit alleen heb ik gevonden, dat God den mensche recht heeft gemaakt, maar zij hebben veel vonden gezocht," Pred. 7 = 29. De Zaligmaker zegt ons, dat liefde tot God en onze naaste de groote spil is, waarom de wet en de profeten draaien. Is dit zoo, dan is de liefde het hoofdbestanddeel in Adams aangeboren rechtvaardigheid. Ja, liefde en verlustiging in God is de kern van alle ware gerechtigheid, zooals men duidelijk zien kan uit de blijmoedige uitdrukkingen van den tweeden Adam , de Heere onze gerechtigheid. Toen zeide Ik: „zie ik kome, in de rolle des boeks is van mij geschreven, Ik heb lust, o God, om Uw welbehagen te doen, en uwe wet is in het binnenste mijnes ingewands," Ps. 40 •. 8—9. Nu zullen wij ook zien welk goed getuigenis Christus door de liefde ontving. „Op den feilen leeuw en de adder zult gij treden, gij zult den jongen leeuw en de draak vertreden. Dewijl Hij mij zeer bemint, spreekt God, zoo zal ik hem uit helpen. Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijnen name," Ps. 91 : 13—14. Christus, in Zijne gehoorzaamheid zette zijne liefde op God, en had er lust in Zijn welbehagen te doen. En dit was de rechtvaardigheid van Adam, waarmede de Heilige Geest zijne ziel had versierd, in welke rechtvaardigheid hij volmaakt stond voor het gebod dat hem gegeven was, en voor Zijnen rechtvaardigen Schepper, zonder eenige slaafsche vrees voor hem te gevoelen, want

Sluiten