Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En gij zult -weten dat Ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere."

2". Het kan ook besloten worden uit de zegening die God over Adam uitsprak, bij zijne schepping: „Man en wijf schiep Hij ze." En God zegende ze. Ik ben er van verzekerd dat Gods zegening het leven is. „Zoovelen als uit den geloove zijn, worden gezegend met den gelöovigen Abraham." En niemand gelooft, dan zij die ten eeuwigen leven zijn voorverordineerd. 'sHeeren geestelijke zegeningen worden in het evangelie leven genoemd. „Want de Heere gebiedt aldaar (op den berg Sion) Zijnen zegen en het leven tot in eeuwigheid."

3". Met het verlies van dit leven werd Adam gedreigd ingeval van ongehoorzaamheid, als het grootste verlies en de vreesselijkste ellende, die hem ooit overkomen kon. Adam verloor vele dingen, name], het geheele beeld Gods, vereeniging met God, gerechtigheid, vrede, troost, het paradijs en al de vruchten en genoegens van hetzelve. Maar dit alles ligt besloten in het verlies van hef leven. Zoodra had hij niet overtreden of het leven Week van hem. terwijl de dood, met al zijne vreesselijke gevolgen, in de plaats trad. „Ten dage als gij daar van eet, zult gij den dood sterven." Stervende zult gij sterven ! Gij zult steeds stervende zijn, en ten laatste uwen laatsten adem uitblazen. Dit leven in Adam, wordt uitdrukkelijk het leven Gods genoemd: „Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven Gods, door de onwetendheid die in hem is, door de verhardheid des harten," Efez. 4 : 18. Dit leven in Adam was geestelijk en goddelijk. De Heilige Geest nam in hem zijne woonplaats, maakte hem levendig en doortrok zijne gansche ziel met leven. En wij weten dat de Geest bij zijne inkomst het leven geeft, want „de Geest is het die levendig maakt/*

4". Adam was hoog verheven in de gunste Gods, zooals wij zien uit de verklaring van den Zaligmaker zeiven, bij de Schepping der wereld, „spelende in de wereld zijns aardrijks en mijne vermakingen zijn met de menschenkinderen," Spreuk. 8 -. 31. Gods toern duurt maar een oogenblik, maar er is een leven in Zijne goedgunstigheid. Het leven Adams was in de gunste Gods.

Sluiten