Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woorden die God had gesproken. Tendage als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven," maar zij zeide-. Van alle boomen dezes hofs mogen wij vrijelijk eten maar van den boom die in het midden des hof is, heeft God gezegd, gij zult daarvan niet eten, noch die aanroeren omdat gij niet sterft." Waarop de slang zeide: 'i Gij zult niet sterven," Gen. 3 -. 2-4. Hier verkreeg de satan den naam van slang en den titel van „vader der leuo-enen." Aan Eva werd een drievoudig lokaas aangeboden 1" „De lust des vleesehes." Zij zag dat de boom goed was ter spijze. 2' „De lust der oogen," en dat hij een lust was voor de oogen-, en 3" „de grootscnheid des levens." Het was een boom begeerig om verstandig te maken, want de satan beloofde dat zij als God zou wezen. Johannes zegt, dat deze drie, nl. de lust des vleesches, de begeerlijkheid der oogen en de grootschheid des levens, allen van de wereld zijn. Deze zijn niet van den Vader maar van de wereld. De satan heeft in vijfduizend jaar, er geen een bij deze drie kunnen uitvinden. Het is niet noodig ook want hij heelt er genoeg aan. En nu, de vrouw nam en at, en alles wat de satan begeerde, was gebeurd. De zonde kwam in de wereld, niet in een weg van vijandschap maar in dien van wellust. Vreemde gewaarwordingen grepen haar aan, v^l gelijkende op die wilde, zinnelooze verrukkingen , welke somtijds bij genadelooze belijders te voorschijn komen, even voordat zij als razenden te werk gaan, en die vergezeld zijn, van ongemeen licht, hoogmoed' en zelfverheffing. Nadat zij nu zichzelven van de vrucht venzadigd had, bracht zij er ook van aan haren man, en beval hem dezelve aan. Adam zag waar zij was,' want hij was'goed gewapend met licht en kennis, met' eene kinderlijke vreeze, met een goed geweten en een gezonde ziel door den Geest des Heeren. Maar nu kwam zijne vrouw tot hem, als een meesteres in de wetenschappen door den invloed van den satan, en door het bezit dat hij van haar hart had genomen. Daarom was hare verlokking van Adam krachtig en zij overreedde hem. En daar nu de zonde Oorzaak .,,in haar genomen had door het gebod wrocht die in haar alle begeerlijkheid, Rom.

Sluiten