Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der levendig wordt. Alle soorten van begeerlijkheid fcömen in opstand; hij gevoelt onuitsprekelijke vijandschap, boosheid en wanhoop, en bij dit alles ziet de zondaar een vertoornd rechter. Hij zinkt weg in den grondeloozen put, en sterft zonder hoop, hulp of verwachting. Era's oogen werden eerst geopend, en nu werden beider Oogen geopend. De nieuwe mensch der genade, die Gods beeld was, naar hetwelk zij geschapen waren, was nu afgesneden, en de oude mensch, zooals hij nu genoemd wordt, met al zijne bedriegelijke lusten, werd nu aangedaan. De satan onderwees hen wonderlijk in alle soorten van vleeschelijke genoegens, en plaatste die voor hen als de pit van alle waar geluk, even als hij dat doet bij ieder kind Gods tot op dezen dag, wanneer de allerliefste van hem geweken is. Deze booze bedenkingen namen hunnen intrek in hen en bleven hen bij. De intrede der zonde geeft hem den naam van den ouden mensch, „de oude mensch, die verdorven wordt, door de verdorvenheden der verleiding." Deze' had hen bedrogen, en hebben wij van hen overgeërfd. Bij de intrede der zonde, verliet hen ook de Heilige Geest, die daardoor bedroefd en beleedigd was. En toen de Geest week, verdween ook het beeld Gods. Geestelijk verstand, gerechtigheid, heiligheid, liefde en het licht der Onsterfelijke heerlijkheid, alles was tegelijk verdwenen. De zonde en de wet namen hunnen intrek in hunne harten die vervuld werden met kwade begeerlijkheid en vleeschelijke wellusten, vermeerderd met voortdurende valsche en ijdele inbeeldingen dezer zaken, Gen. 8 : 21. De verborgenheid der verleiding hebben zij aan al hunne afstammelingen mede gedeeld, die tot op dezen dag met dezelve vervuld zijn. Dit weet ook elk kind Gods hier op aarde, en dat wel tot zijne groote droefheid en smart. Toen Adam en Eva zich onder dezen nieuwen invloed afgetobt hadden . met bruiloft te houden, werden zij op eens- overstelpt met slaafsche vrees, schuld, schaamte, verlegenheid en de veroórdeelingen de satans en van hunne consciëntie. . Zij bedekten zich met bladeren, zoo-als al hunne kinderen tot óp dezen dag de gewoonte hebben te doen als de Geest hen van zonde. overtuigt.

Sluiten