Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paradijs, want Gods beeld is weg, het goddelijk, leven is verloren, en de hof van Eden is veel te heiligen grond voor opstandelingen die een verbond met den satan gemaakt hebben. Uit hetgeen wij nu behandeld hebben, kunnen wij een klaar gezicht krijgen van hetgeen Adam verloor toen de Heiligen Geest h§m verliet, en God weet hoelang ik zelf dit verlies gevoeld heb. Vóór zijnen val wordt hij een Zone Gods genoemd en toen hij gevallen was, een kind des toorns en een kind des duivels. Want het beeld van dezen laatsten had Adam aangenomen toen hij in de zonde, in den dood en in de verdoemenis viel, even als de satan. En sedert de satan het beeld der slang heeft aangenomen is hij niet de eenige die alzoo genoemd wordt. De beste rechter in hemel en op aarde vond „slangen," en „adyerengebroedsels," onder de kinderen der menschen, terwijl de duivel hun vader genoemd wordt. Godsbeeld bestond in kennis. Adams beeld, na den val bestond in onwetendheid. Gods beeld bestond in gerechtigheid. Adams beeld, na den val in schuld en veroordeelirtg, Gods beeld bestond in ware heiligheid, Adams beeld in zonde en onreinigheid. Gods beeld bestond in liefde, Adams beeld in vijandschap tegen God. Gods beeld bestond in licht en heerlijkheid. Adams beeld in duA. ternis, schaamte, schande en verachting. De Heilige Geest versierde Adam met het eerste en de satan ontsierde en misvormde hem met het laatste. En dit beeld deelde hij mede aan al zijn zaad. „En Adam leefde honderd en derdig jaar, en gewon eenen zoon, naar zijn beeld en naar zijne gelijkenis," Gen. 5 : 3. Dit beeld is voortgeplant in het geheele menschelijke geslacht. * Met dit beeld zijn wij allen geboren, in dit beeld leven wij, en tenzij de Heilige Geest ons vernieuwt, zullen wij in dit beeld sterven; en allen die in dit beeld sterven zullen in hetzelve opstaan, en blootgesteld zijn aan een eeuwig afgrijze. „Immers zet gij ze op gladde plaatsen. Gij doet ze vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een Oogenblik tot verwoesting, nemen een einde, worden te niet van verschrikkingen. Als een droom na het ontwaken, als Gij opwaakt, o Heere, dan zult gij

Sluiten