Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God, wanneer zij hém, die gekomen is om de werken des duivels te verbreken, erkent en aanneemt. Nog eens, hoewel het gebod aan Adam gegeven, Rem noch het eeuwige leven, noch het leven in nét paradijs verzekeren kon, was hem evenwel het eeuwige leven voor oogen gesteld, door den boom des levens, die God in den hof geplant had, waarom ook Christus, „de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is," genoemd wordt, Openb. 2 ï 7. En zoo zou ook, indien er aan Israël een wet had kunnen gegeven worden, die leven gaf, de rechtvaardigheid uit de wét geweest zijn, maar dit konde niet. De wet stelde voorwaarden op het leven' in Kanaan, maar-^rzekering van dit leven, kon zij niet geven, omdat zij door het vleesch krachteloos was, hoewel het eeuwige leven hun door Mozes was voorgesteld: „Opdat gij liefhebbet den Heere uwen God, en dat gij *Zijuer stemme moogt gehoorzamen, en dat gij Hem aanhanget; want Hij is uw leven^pn de lengte uwer dagen,'* Deut. 30 : 20. Nog eens •. De Cherubim waren aan de poort van Eden, vóór Adam geplaatst, opdat hij wetenzou waar hij moest aanbidden, en zoo was het ook met Israël. Zij moesten hunne gebeden doen, en om hulp uitzien, van tusschen de Cherubim, want zegt de Heere „hier zal ik u ontmoeten en u zegenen."

Niemand dan Adam en ïsraël, hebben ooit de Cherubim, vóór hen geplaatst gezien.

Ik heb op dit oogenblik nog meer over dit onderwerp in mijne gedachten, maar als ik daar kort overheen liep, zou ik mijn tekst onrecht aandoen, en daarom, wil ik hiermede wachten tot van avond. De Heere gelieve. Zijnen zegen over het gesprokene te geven. .

Amen.

Sluiten