Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voldeed; die alles voor hen volbragt, en alles voor hen is tot wijsheid, geregtigheid, heiligheid en volkomene verlossing, van Jezus, ban Goël en Zielevriend, aan wien zij voor tijd en eeuwigheid ziju verbonden. Die het groote werk van zaligheid zoo getrouw uitvoerde, dat zij nu in de kracht Gods bewaard worden door het geloof tot de zaligheid, daar hij altoos leeft om voor hen te bidden; die tegen duizende trouweloosheden, waaraan zij schuldig staan, voor hen de getrouwe blijft zoo dat in, en door Zijne kracht, niets hen scheiden kan van de liefde Gods. Aan zulk eenen boven alle bevatting dierbaren persoon zijn zij met de hechtsle banden verbonden. Als zij door het geloof op Hem, het voorwerp hunner liefde, aanbidding en verwondering mogen staren, dan roepen zij uit: alles wat aan Hem is, is gansch begeerlijk! 'En wat zon er dan in de wereld, in hemel of op aarde voor hen van zoo veel belang kunnen zijn, dan zijn eigendom te wezen. In hunnen onzaligen natuurstaat, waren de godvruchtigen het eigendom van zich zeiven, in dien zin, dat zij naar hunne eigene begeerlijkheden leefden, doende den wil des vleesches en der gedachten; dat zij overgegeven waren aan zonden en wereld, vragende als met den trotschen Farao: Wie is de Heer dat ik Hem zou gehoorzamen? 0 droevige toestand, te leven in eene heerschende vijandschap tegen God, verduisterd in het verstand, en vervreemd van

Sluiten