Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegeven hebt, opdat zij mijne heerlijkheid aanschouwen , die Gij Mij gegeven hebt.

Dus de geloovigen zullen in eene geheel andere betrekking in den hemel tot Jezus staan, dan de engelen, als Zijn met Hem verecnigd eigendom, die Hem in hunne natuur op den troon zullen zien, wien zij, ja, als God zullen aanbidden, maar met wien zij leven: als hunnen oudsten broeder zullen verkeeren. Heeft Jezus nu de geloovigen, (zwakken en sterkeren) zich tot een eigendom verkregen; is Hij daar door alles voor hen ook zij hebben zich door zijne liefde, genade en kracht vrijwillig aan Hem verbonden, en zich als zijn eigendom aan Hem overgegeven, ja als met hunne hand geschreven: Wij zijn des Heeren! — Zij hebben Jezus ook als hun eigendom door het geloof aangenomen en omhelsd , met afzien van alles buiten Hem; in hun vernieuwd gemoed gevoelen zij het, dat zij één met Hem zijn, en dal zij door denzelfden Geest, die in Hem is, ware gemeenschap met Hem hebben. Zij gevoelen het, dat zij ééne plant met Hem geworden zijn, in de gelijkmaking Zijns doods en Zijner opstanding — dat zij met Hem gekruist, gestorven, begraven, opgewekt, en met Hem gezet zijn in den hemel. Hunne zielen verblijden zich in Hem als in hun gegeven eigendom en verheerlijkt Hoofd, waaruit zij al hunne levenssappen genieten; daar Hij toch hun leven is,

Sluiten