Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te verheerlijken in ligchaam en Geest, welke Godes zijn. Zij zijn in leven en sterven zijn eigendom. Trouwens dit staat in het allernaauwst verband, het leven moet bier in Christus zijn, wil het sterven gewin zijn; en de geloovigen begeeren niet zoo als Biliëm den dood der opregten te sterven, zonder een leven waarin men zich in opregtheid aan den Heere verbindt, om in strijd tegen de zonde te leven. In tegendeel, het leven van een waar Christen staat met zijn sterven in een onafscheidbaar verband. Allen, wie zij zijn, waar zij zich bevinden, die het eigendom van Jezus zijn, en die daardoor in Hem leven, hoe zwak en teeder dit leven ook nog zijn mag, die zullen in Zijne kracht Zijn eigendom blijven, tot in, en over den dood. Het gekrookte riet toch zal Hij niet verbreken, en de glimmende vlaswiek zal Hij niet uilblosschen. Al kunnen zij slechts kirren als eene duif, en piepen als eene zwaluwe, al kunnen zij maar gebrekkig stamelend hunne begeerten Hem bekend maken, Hij kent en bemint hen als zijn eigendom, dat Hij door zijn bloed gekocht en verlost heeft. O ja dit verhoogt het voorregt der geloovigen aanmerkelijk, dat zij door Hem gekocht en verlost zijn.

Met aanbidding en verwondering beschouwen •de godvruchtigen het, hoe zij Jezus eigendom geworden zijn; dat Hij hen zoo duur gekocht heeft door zijn dierbaar bloed, waardoor Hij

Sluiten