Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wandeling niet verlost worden. Dus niet weinig heeft het Jezus gekost, gelijk de treffende bijzonderheden van zijn leven , vooral van zijn lijden en sterven getuigen, om hen, voor wien Hij uit liefde dit alles ondergaan heeft tot zijn eigendom te koopen, welk een troostbron is hierdoor, voor Jezus lievelingen geopend; nu kunnen zij met eenen nu zaligen Dichter zeggen:

Mijn zonden al, Ja zonder tal, Zijü goediglijk vergeven, Al vergeven; 'k Had de .eeuw'ge dood verdiend, En krijg het eeuwig leven.

God de Vader beschouwt hen nu in Christus als of zij geen zonden gekend of gedaan hebben, als of zij alle gehoorzaamheid hebben volbragt die Christus voor hen heeft opgebragt. Nu ziet Hij geen zonden meer in zijn Jacob, en geene overtredingen in zijn Israël. De Heer roept hun toe: Ik ben het die. uwe overtredingen uitdelg om Mijns Naams wil, en ik gedenk uwe zonden niet; Hij zweert dat Hij nooit meer op hen toornen of schelden zal; dat bergen wijken, en heuvelen wankelen zullen, maar dat Zijne goedertierenheid niet van hen zal wijken, noch het verbond Zijns vredes zal wankelen. Wie verwondert er $ich over; (allen die het door genade ondervinden weten het)

Sluiten