Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogmerk om ware het hem mogelijk, hen om te brengen, (want dit is altoos zijn doel) en eens zal Hij hen volkomen verlossen, wanneer; zij als vrijgelatenen des Heeren met al de gezaligden zullen uitgalmen: Gij hebt ons Gode gekocht door uw bloed en hebt ons verlost en vrijgemaakt; U zij de eer en de heerlijkheid.

Wie kan het beschrijven welk een troost hieruit voortvloeit voor Gods volk. Al de listige of geweldige aanslagen des satans, dien gevreesden en gevloekten koning van het onzalig Kijk der duisternis, alle instrumenten die hij tegen hen in het werk stelt, zullen niet gelukken; eens worden voor hen al zijne vurige pijlen voor eeuwig uitgebluscht. Hij is dus voor hen (ach beschouwden zij hem meer als zoodanig) een door Jezus overwonnen vijand, die met zijn gansche hellemagt, met al zijn list of geweld , geen vermogen bezit, (wat hij, vereenigd met het booze vleesch, en eene verleidende wereld, ook daartoe mag aanwenden) om ééne van Jezus zwakste lammeren uit zijne hand te rukken, of uit de hand Zijns Vaders.

En zijn de geloovigen, (Jezus gekocht, en op gezegde wijze verlost eigendom) zoo lang zij door dit vreemdelingsland reizen, nog in gedurig gevaar, zoo dat zij telkens bidden moeten:

Leid ons in geen verzoeking ooit; Verberg voor ons uw aanschijn nooit,

Sluiten