Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij weet het onze kracht is klein, De driften veel en 't hart onrein, Wat wordt er Tan ons in dien staat O! Vader zoo Gij ons verlaat.

Zij worden in de kracht Gods bewaard door het geloof tot de zaligheid. Ja onder de naauwkeurigste bewaring leven va. Welk eene vertroosting vloeit uit deze bron hun toe; voorzeker, er is niets dat de- godvruchtigen meer versterkt en verblijdt dan deze waarheid, dat zij op hunnen weg veiliger zijn dan eene stad die door eene sterke krggsbezetting bewaakt wordt; maar stonden zij ook één oogenblik op zich zeiven, of voor eigen rekening, zij konden niet bestaan ; zij kwamen voorzeker om; niemand hunner kwam behouden aan in het vaderlijke huis. Dit zullen allen die eenigzins de listen en vijandschap van hun bedorven vleesch, en de kracht en het geweld, welke door de wereld en den satan tegen hen aangelegd worden, hebben leeren kennen, gereedelijk toestemmen. Haar wat, zij daarin zien, dat nu znlke magtige vijanden geen vermogen bezitten, om hen, in zich zeiven, zulke onvermogende en weerlooze mensehen, van Gods lieHe te scheiden, dat kunnen zij onder geene woorden brengen. Als zij gevallen zijn worden xg niet weggeworpen; de Heer ondersteunt hunne hand; Gods vaderlijk oog is op hen, zonder zijnen wil kan zelfs geen haar van hun

2 *

Sluiten