Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofd vallen. Zij hebben in Christus hunnen Heer, zijnen Vader, ook tot hunnen hen liefhebbenden Vader gekregen, die hen om zijns Zoons wil teederlijk verzorgt en bewaard als zijne geliefde kinderen; zoo dat de kleinste bijzonderheden (bij hoofdhaar vergeleken) Hem niet ontglippen. — Ik heb alles gezien, zeide Hij tot Jacob, wat Laban u doet; geene moeder kan zulk eene teedere betrekking op haren zuigeling hebben, dan de Heere heeft op Zijn volk. Ofschoon deze nog vergate, zegt Hij, nogtans zal Ik uwer niet vergeten: Is Ëfraïm, vraagt Hij, mij niet een dierbare zoon; is hij mij niet een troetelkind, sedert dat Ik tot hem gesproken heb, denk Ik nog ernstig aan hem, daarom rommelt mijn ingewand over hem, en Ik zal hem mij zeker ontfermen ; — die naauwkeurise bewaring, waardoor zonder Gods toelatende Voorzienigheid niemand hun kwaad kan doen en niets, tot in de kleinste bijzonderheden tot hun ongeluk werken kan, steunt op Gods eeuwige liefde. Ik heb u lief gehad, zegt God, met eene eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken met goedertierendheid; — Op Gods onveranderlijke trouw; bergen, betuigde de Heer, zullen wijken, en heuvelen wankelen, maar mijne goederenbeid zal van u niet wijken, en het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heer uw Ontfermer; als ook op de gewigtvolle verdiensten van Christus, die alles voor hen volbragt, en op

Sluiten