Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doet werken. In alle gevaren bewaart hun hemelsche Vader hen naauwkeurig, dat zij niet omkomen; wanneer gij gaan zult door het water zegt de Heere, (ter hunner bemoediging) zal Ik bij u zijn, de rivieren zullen u niet overstroomen; wanneer gij gaan zult door het vuur, gij zult niet verbranden, de vlam zal u niet aansteken. Niets kan des Heeren volk meer .verbazen en als in verwondering opvoeren, dan de nederbuigende liefde van God hunnen Vader, geopenbaard in eene zoo teedere en naauwkeurige bewaring. Wanneer zij bij het licht van Gods Geest, daar ingeleid worden en de uitlatingen van Gods liefde aan hunne harten gevoelen, dan versmelt hun hart, als het ware, van dankbare wederliefde, en vooral ook wanneer zij gedenken allo des wegs welke de Heere hen geleid heeft, gedurende hun geheele leven ; als zij op dien weg de hulpsteenen, de Phnieëls, de Bethels zien; aan de tijden en plaatsen gedenken waar de Heere hun zulke krachtige proeven van zijne teedere bewaring schonk; hetzij door hunne vijanden als aan banden te leggen, en te beletten om hun kwaad te doen, of hen uit bekrompene omstandigheden te voeren, en in de ruimte te stellen; of hen uit die strikken te voeren die de satan hun gespannen had, om hen ten verderve te leiden. Langs welke wegen het den Heere behaagde zijne kinderen te leiden, zij hebben veelvuldige bewijzen van zijne naauw-

Sluiten