Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezelve niet als hun hoogste goed zouden najagen. Derhalve, dit alles zendt hen de Heere toe om hen te louteren, opdat zij zich meer biddend tot Hem zouden wenden; bij Hem zouden schuilen, en zoo werkt zeker hunne ligte verdrukking, die haast voorbij gaat, eens een gansch, zeer uitnemend eeuwig gewigt van heerlijkheid. — Gevoelen de geloovigen zich zwak om tegen het inwonend bederf te strijden , dit werkt hen dan mede om van eigen krachten te doen afzien, en zich op de ontvangene genade niet te verheffen; dit doet hen erkennen dat zij zonder Jezus niets kunnen doen; dat Zijne genade hun alleen genoeg is, en dat Zijne kracht in hunne zwakheid volbragt wordt. — En zelfs hunne afwijkingen van den Heere, werken hun mede ten goede; niet dat zij daardoor aangezet zouden worden om het kwade te doen, opdat het goede daaruit zoude voortkomen, dat zij verre; de zonde werkt uit haren eigen aard niet mede ten goede; o neen 1 zij is het die voor eenen tijd eene scheiding maakt tusschen God en het gemoed; die de ziel van vrede en kalmte berooft, en vele wrange en bittere vruchten voortbrengt; o! hoe heeft elk godzalige dit niet helaas, te veel bij droevige ondervinding; maar door goddelijke genade, moet de zonde Gods geliefde volk (hetzij zij zwakker of sterker in het geloof zijn, indien zij slechts in opregtheid voor den Heere leven) dienstbaar zijn, om met

Sluiten