Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevoelige smart en schaamte wegens hunne overtredingen, met ware verootmoediging tot God weder te keeren, en zich voor zijn aangezigt te verfoeijen, en nit te roepen: wee mijner dat ik zoo gezondigd heb, en gedaan dat kwaad was in uwe oogen! delg mijne overtredingen uit om üws Naams wille. — Daardoor worden zij op nieuw gedreven tot het bloed van hunnen dierbaren Borg en Verlosser, om verzoening en reiniging te zoeken. Kinderkens! schreef Johannes, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt; maar indien wij gezondigd hebben, wij hebben eenen Voorspraak bij den Vader, namelijk Jezus Christus den Regtvaardige, en Hij is eene verzoening voor onze zonden, — Hunne afwijkingen (weder beleden en betreurd) zija ook wel dien dienstbaar om hen oznzigtiger en waakzamer te doen verkeeren; om, wanneer zij er de bittere gevolgen van ondervonden hebben, meer ijverig te zijn, zelfs de van het vleesch gelief koosde zonden, en ook om medelijden te hebben met anderen die gevallen zijn. — Met één woord, het booze vleesch; de begoocheling der wereld; de listen des satans; druk en kruiswegen; donkere vooruitzigten; alles, te veel om op te noemen, is in de hand Gods den geloovige dienstbaar, en moet hen tot hnn voortdurend geluk medewerken. Ja zelfs de dood, hoe verschrikkelijk op zich zeiven, moet hen medewerken; die zal voor hen eene bood-

Sluiten