Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schapper van goede tijding zijn; die zal de ziel verlossen uit den kerker van een zondig ligchaam, en haar overvoeren in de gewesten der heerlijkheid. — Hoe menig sterfbed heeft dit bevestigd, waarop de geloovigen het krachtig gevoelden, dat ook de dood, in de hand des Heeren, medewerkte tot hun heil, zoo dat zij uiig ontsliepen in den Heere.

Al het opgenoemde zal een gemoed dat naar genade heeft leeren nitzien, of dat geloovig erkent dezelve te bezitten, geene vrijheid geven tot zondigen, of om zich zorgeloozer in verzoeking te begeven, uit hoofde dat alles hen ten goede moet medewerken. Het tegendeel is waarheid, het zal hen de zonde doen haten en vlieden, en te omzigtiger doen verkeeren, om niet in verzoekingen te geraken; wetende dat, ja, door Gods aanbiddelijke liefde al de opgenoemde kwaden bestuurd worden, om hen niet geheel van Hem af te trekken; ja zelfs om hen te leeren en te verootmoedigen; maar dat echter een teeder leven voor den Heere, in strijd zelfs tegen de boemzemzonden, en eenen omzigtigen wandel, in het midden van een krom en verdraaid geslacht (waardoor zij bewaard worden voor vele dingen die hen treffen, wanneer zij van den Heere afgeweken zijn) veel meer medewerken tot hunne zaligheid , waardoor zij hier reeds zoo veel heil smaken in Gods nabijheid, en in het vrolijk vooruitzigt leven op de toekomende heerlijkheid.

Sluiten