Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Trouwens, zij toch op wier gemoed de voorgestelde waarheden eenen invloed oefenden om te vrijer te zondigen, of om zich moedwillig in verzoekingen te begeven, zouden daardoor aan den dag leggen dat zij nog nimmer een vernieuwd beginsel, dat uit deszelfs aard eenen afkeer heeft van alle zonden, ontvangen hadden, en dat zij Gods genade misbruikten tot zorgeloosheid.

Deze waarheid wordt aan de geloovigen alleen voorgesteld om hunne zielen eene overvloedige vertroosting aan te brengen, door hen te doen opmerken, dat uit de teedere bewaring, die zoo naauwkeurig is, dat zonder den wil van hunnen hemelschen Vader geen haar van hun hoofd vallen kan, noodwendig voortvloeit» dat er niets onder al het geschapene (welke instrumenten ook gebruikt worden) in staat is om den grond van hunne zaligheid om ver te rukken, dat integendeel alles onder Gods hoog bestuur moet medewerken tot hun voortdurend geluk; van welk geluk, namenliik: van hunne eeuwige inwoning in de gewesten des lichts en der heerlijkheid zij verzekerd worden door den Heiligen Geest.

Dat een waar Christen hier op aarde van zijn toekomstig geluk kan verzekerd zijn, leert Gods Woord allerwegen. Dezelfde Geest, schreef Paulus aan de Romeinen, getuigt met onzen geest dat wij kinderen Gods zijn; en vervolgens betuigt hij: ik ben verzekerd dat noch

Sluiten