Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er gevonden, die de duidelijkste bewijzen geven van hun geloof en bekeering, van de vernieuwing hunner harten, waar omtrent geene twijfeling bestaat, en echter niet verzekerd zijn van hunne eeuwige zaligheid. Wie zegt het ons welk eene talrijke schare, die op aarde veeltijds bekommerd den weg bewandelde, thans voor den troon des Lams, Hem aanbidt die leeft in eeuwigheid.

Van deze zijde beschouwd, is de verzekering des geloofs voor de geloovigen niet volstrekt noodzakelijk; maar ook van eenen anderen kant is zij van de grootste aangelegenheid. Hoe krachtig toch de voorregten der godzaligen, en hunne verwachting van eeuwig geluk in de gewesten der heerlijkheid worden voorgesteld, de twijfelmoedige mag daardoor zijn gemoed eenigzins vinden opgewekt, dadelijk echter zal de gedachte in hem opwellen : och! konde ik slechts gelooven eenen waren Christen te zijn, dien deze voorregten en verwachtingen toebehooren; het is de verzekerde alleen die hier uit de ware vertroosting kan genieten; bewust van de zalige betrekking op zijnen God, beschouwt hij die zegeningen en voorregten als de zijne; hoe verheugt hij zich over de vergeving zijner zonden; hoe springt zijn hart op van vreugd, bij de gedachte : God is mijn God en Vader, en Jezus mijn Verlosser, Leidsman en Vriend. — Zoo vele beloften als er aan de geloovigen gedaan zijn,

Sluiten