Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen geven voor hetgeen hein geschonken is? Zal hij wel op de regte wijze dankbaar kunnen zijn voor weldaden die hij nog door ongeloof miskent? Zal hij wel uit ware beginselen van dankbaarheid, zich Gode, tot eene welbehagende offerhanden kunnen opofferen? Loopt ook dikwerf de twijfelmoedige geen gevaar om tot onvrij moedigheid, tot moedeloosheid, en daardoor tot traagheid in zijne werkzaamheden te vervallen; maar beschouw echter de van zijn aandeel aan de genade verzekerde Christen, niet als de zoodanige die altoos even opgewekt en blijmoedig zijnen weg bewandelt; o neen! gansch anders getuigen daarvan zijne klagten voor God en menschen. Zij zijn dikwerf diep nedergebogen en hartelijk bedroefd wegens inwonend bederf, ook wegens traag- en lusteloosheid tot het goede; maar echter, hoe het met hen gesteld is, zij verwerpen toch hunne vrijmoedigheid niet geheel, noch verdenken het werk Gods in hen; en het geloof aan hetzelve, al missen zij ook die gevoelige vertroostingen, doet hen in 's Heeren kracht telkens opstaan, en weder tot hunnen Tader gaan, voor Hem belijdenis doen, en bij Hem vergeving zoeken en vinden. — Zij brengen aan God de eer toe voor hetgeen aan hen geschied is. — De wederliefde die zij gevoelen voor hunnen Heer, spoort hen aan om in het verborgen en in het openbaar Hem te dienen, om het pad zijner

Sluiten