Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geboden te loepen, en hoe opgeiuimder hun gemoed is, hoe ijveriger zij voortzetten op den weg der godzaligheid.

Het is zoo, en Gods Woord leert het, de verzekering des geloofs is het werk van den Heiligen Geest; doch daar die Geest niet alleen verworven en beloofd, maar aanvankelijk geschonken is, aan waarlijk naar Jezus be^eerige harten , zoo mogten .zij meer biddend smeeken, dat die Geest hen inleide in de dingen die hun van God geschonken zijn, om geloovig te erkennen, dat het uitzien naar Jezus, niet alleen, maar ook de rustelooze begeerte om door Hem van zonden gereinigd en als Koning geregeerd te worden, hun niet is geschonken door vleesch of bloed, maar door Gods eeuwige vrijmagtige liefde, waardoor zij hebben leeren zoeken de dingen die boven.

Hoe gelukkig is dus niet een Christen die gelooft dat hij onder eene zoo naauwkeurige bewaring leeft, en dat alles hem tot zijne zaligheid moet medewerken, maar die ook door den H. Geest verzekerd is van Zijne èeuwige inwoning in de gewesten des lichts en der heerlijkheid. — Hij is hier reeds in hope zalig, en zijn geloof (daarvan houdt hij zich verzekerd) zal ééns in aanschouwen worden verwisseld, wanneer hij zich in Gods onmiddelijke nabijheid, in het gezelschap van zijnen Verlosser, van Engelen en Gezaligden zal berinden; wanneer hij geene verduistering des

3 4

Sluiten